Deelnemen aan wijkraden

Verwachtingen, motieven en ervaringen van bewoners over participatie in wijkraden
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Sinds oktober 2002 kunnen inwoners van de gemeente Utrecht onder andere via wijkraden invloed uitoefenen op het beleid voor hun wijk. Daarmee beschikken bewoners over een unieke relatie met de gemeente. De wijkraden hebben tot taak het College van Burgemeester en Wethouders te adviseren bij wijkaangelegenheden. In opdracht van Wijkraad Zuid heeft het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de beweegredenen van bewoners om toe te treden tot een wijkraad en om hun lidmaatschap te beëindigen. De vraag vloeit voort uit het verloop in het aantal leden van de wijkraad Zuid over de afgelopen periode. Vanwege de relevantie van deze vraag voor alle wijkraden is het onderzoek gefinancierd door de Dienst Wijken van de gemeente Utrecht.

Doel van het onderzoek was het verkrijgen van aanknopingspunten voor een invulling van de wijkraden die past bij de met de gemeente Utrecht afgesproken taken en positie, maar ook recht doet aan de mogelijkheden en interesses van potentiele leden van de wijkraad. Het rapport bevat de bevindingen van de interviews die zijn gehouden onder lang zittende leden en oud-leden, waarin specifiek is ingegaan op hun verwachtingen en ervaringen omtrent de wijkraad. Uit het onderzoek komen diverse aanbevelingen naar voren, onder andere gericht op het beter doen aansluiten van verwachtingen op de praktijk en het verkleinen van de afstand tussen de gemeente en (actieve) burger.

Onderzoekers

  • Rob Lammerts
  • Rianne Verwijs

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: