De kwaliteit van de huisartsenzorg in NoordHolland-Noord

vanuit het patiëntenperspectief
PublicatiesGepubliceerd op: 17-04-97
“De achterban van het Regionaal Patiënten Consumenten Platform (RPCP) Noord-Holland-Noord oordeelt in grote lijnen vrij positief over de kwaliteit van de huisartsenzorg in deze regio

Dat geldt met name voor de deskundigheid van de huisarts, de bereikbaarheid van de praktijk, de bejegening, het respecteren van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de patiënt en het streven naar zorgvuldig medicijngebruik.

Verbeteringen zijn volgens veel respondenten noodzakelijk ten aanzien van de vrijheid van de artsenkeuze (de mogelijkheid om te kiezen voor een huisarts met een homeopatische belangstelling), de toegankelijkheid en de inrichting van de huisartsenpraktijk alsmede de continuïteit van de zorg.

Lede van categoriale organisaties en van organisaties van familieleden van ggz-patiënten hebben op enkele punten een meer uitgesproken oordeel. Zij menen dat vooral ten aanzien van de kennis van de aandoeningen het tijdig verwijzen door huisartsen, verbeteringen noodzakelijk zijn.

Naast een enquête onder de bij het RPCP aangesloten organisaties werden ook vragenlijsten uitgezet onder verzekerden van Univé. De Univé verzekerden hebben op een groot aantal vragen een minder uitgesproken oordeel. Voor een deel is dit te verklaren uit het feit dat deze respondente vaker ‘weet niet / niet van toepassing’ aankruisen. Anderzijds hebben vooral de kritische oordelen van de leden van de categoriale organisaties de resultaten van de raadpleging onder de RPCP-achterban beïnvloed.

Het rapport wordt afgesloten met enkele aanbevelingen en de verwachting dat de resultaten van dit onderzoek bij de evaluatie van de regiovisie van de huisartsenzorg en het overleg tussen het RPCP en de huisartsenvereniging betrokken kunnen worden.”

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen

Thema's

Deel deze publicatie op: