Dagvoorzieningen voor allochtone ouderen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
Dagvoorzieningen voor ouderen bestaan ruim tien jaar. Deze voorzieningen bieden zelfstandig wonende ouderen de mogelijkheid om met anderen samen te zijn en activiteiten te doen. De voorzieningen passen binnen het flankerend ouderenbeleid van de overheid dat gericht is op het langer zelfstandig wonen van ouderen.

Betrekkelijk nieuw zijn de dagvoorzieningen voor allochtone ouderen. Met deze voorzieningen is gestart, omdat bleek dat allochtone ouderen niet naar de reguliere dagvoorzieningen kwamen. De dagvoorzieningen zijn met name bedoeld voor allochtone ouderen voor wie integratie geen reële mogelijkheid meer is. De voorzieningen sluiten daarmee aan bij de richtlijn van de overheid dat voorzieningen zo algemeen als mogelijk maar zo specifiek als noodzakelijk dienen te zijn.

In het rapport ‘Dagvoorzieningen voor allochtone ouderen’ worden de resultaten gepresenteerd van het evaluatieonderzoek naar: de dagvoorzieningen voor Oudere Surinamers (DOS) in Den Haag, de Molukse dagverzorging Bunga Larat in Alphen aan den Rijn en de multiculturele dagvoorziening Tiga Djalan Kuntji in Moordrecht. Deze drie dagvoorzieningen worden afzonderlijk beschreven en onderling met elkaar vergeleken. Ook worden de dagvoorzieningen vergeleken met de dagvoorzieningen voor Nederlandse ouderen en wordt ingegaan op de overdraagbaarheid van de resultaten naar andere (nog te starten) dagvoorzieningen voor allochtone ouderen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er naast verschillen belangrijke overeenkomsten zijn tussen de drie dagvoorzieningen voor allochtone ouderen. Deze overeenkomsten hebben betrekking op de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een dagvoorziening voor allochtone ouderen te kunnen starten. Er moet voldoende draagvlak zijn: zowel vertegenwoordigers van Nederlandse instellingen als van de allochtone gemeenschap dienen betrokken te worden bij de plannen. Aandacht voor de eigen cultuur van de ouderen en werving via huisbezoeken moeten de voorziening aantrekkelijk en laagdrempelig maken. Het welslagen kan eveneens worden bevorderd door de ondersteuning van een begeleidingscommissie en door een flexibele instelling van de organisatie die de dagvoorziening onderdak verleent.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: