Buiten gewoon actief

Sociale activering op het platteland (brochure)
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
Sociale activering staat bij de meeste gemeenten hoog op de agenda. Maar wat wordt er precies bedoeld met sociale activering en hoe pak je het aan? Zijn er regels te geven voor hoe het proces van beleidsvorming het beste kan verlopen? Doe je het als sector sociale zaken alleen of samen met andere beleidssectoren en misschien ook met maatschappelijke organisaties? En wat is de rol van de cliënten zelf?

Bij bestuurders en ambtenaren van plattelandsgemeenten gaat aan deze vragen nog een vraag vooraf. Is bijvoorbeeld de dreiging van sociale uitsluiting en isolement even groot als in de stad? Rechtvaardigt de omvang van de doelgroep de benodigde investeringen? En welke bijzondere mogelijkheden doen zich juist in die situatie voor en hoe zijn die te benutten?

Deze brochure beschrijft de uitkomsten en bevindingen van een lokale strategie voor sociale activering in twee plattelandsgemeenten. Het gaat om de Noord-Brabantse gemeente Aalburg en de Friese gemeente Opsterland. Het instituut heeft in beide gemeenten ook de implementatie en de opbrengsten geëvalueerd In deze brochure worde, na een algemene verkenning van het begrip sociale activering de thema’s sociale activering op het platteland, opbrengsten van investeringen en het belang van en de voorwaarden voor interactieve besluitvorming voor het voetlicht gebracht. Gemeentebesturen en ambtenaren maar ook instellingen op het gebied van de arbeidsmarkt, zorg en welzijn, vrijwilligersorganisaties en, niet in de laatste plaats, bijstandsgerechtigden kunnen daar hun voordeel mee doen.

Onderzoekers

  • Rob Lammerts
  • Hugo Swinnen

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: