Bouwstenen van een lerend systeem. Professionalisering van wijkteams jeugd en gezin

Professionalisering van wijkteams jeugd en gezin
PublicatiesGepubliceerd op: 19-03-15
Vanuit het streven om – samen met ouders, professionals en vrijwilligers – de jeugdzorg toegankelijker en effectiever te organiseren, zijn wijkteams jeugd en gezin ingesteld. Binnen deze multidisciplinair samengestelde wijkteams werken professionals zoals maatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen, opvoedondersteuners samen om, vanuit hun kennis en ervaring met het ondersteunen van opgroeien en opvoeden van kinderen, praktische en brede steun aan gezinnen te bieden.

Ze verwijzen ook snel door indien er meer hulp nodig is. Deze nieuwe aanpak waarbij jeugd- en gezinsprofessionals op een andere wijze (in de wijk, outreachend, preventief) aan de voorkant van de zorgketen opereren, vraagt om een omslag in hun manier van werken. De wijkteams moeten af- en bijleren, zich steeds blijven ontwikkelen en professionaliseren. Binnen het project Vakmanschap Nieuwe Stijl is onderzocht hoe een samenhangend, lerend systeem ingericht kan worden dat deze professionalisering van jeugd- en gezinsteams vorm geeft. Hoewel geënt op de Amsterdamse situatie, blijken de bevindingen ook bruikbaar buiten de stad en regio. Dit resulteerde in een achttal bouwstenen op weg naar een lerend systeem.

Onderzoekers

  • Pauline NaberHogeschool InHolland
  • Roel van GoorHogeschool InHolland

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: