Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Missie en visie

Het Verwey-Jonker Instituut - actueel en richtinggevend

De missie van het Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut is onafhankelijk en geeft via onderzoek en expertise richting aan de oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken met het oog op een betere, vitale en stabiele samenleving.

Een korte toelichting

Het Verwey-Jonker Instituut is onafhankelijk en doet onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Sinds de oprichting in 1993 stelt het instituut zich ten doel om met wetenschappelijk onderzoek kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen. Van daaruit hebben wij ons ontwikkeld tot een instituut dat een bijdrage wil leveren aan een vitale en stabiele samenleving. We doen dat als stichting op een zakelijke grondslag, maar zonder winstoogmerk.

Onze onderzoekers zijn inhoudelijk sterke wetenschappers met expertise op het gehele sociaal-maatschappelijke terrein. Zij hechten groot belang aan een goede kwaliteit van onderzoek en daaruit voortvloeiend advies. Ze hebben oog voor sociale dilemma’s en zijn scherp op nieuwe ontwikkelingen. Zij beheersen een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, weten aan te sluiten op de praktijk van professionals en hebben ervaring met onderzoek naar moeilijk bereikbare groepen.

Opdrachtgevers gebruiken de resultaten van ons werk om richting te geven aan hun beleidsontwikkeling en ter ondersteuning van hun praktijk. Deze resultaten worden in principe actief en kosteloos beschikbaar gesteld aan derden, zodat ook dezen kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenleving. Het Verwey-Jonker Instituut is ISO-gecertificeerd, een extra garantie dat opdrachten goed, op tijd en volgens de kwaliteitsnormen worden uitgevoerd. We lopen de zes kernwaarden van ons instituut kort langs.

Kernwaarden

We zitten middenin de actualiteit
Het Verwey-Jonker Instituut werd in 1993 opgericht door het Ministerie van VWS (toen WVC) via de fusie van twee bestaande instituten. We vieren in 2018 ons vijfentwintig jarig bestaan. In die jaren is er veel gebeurd, maatschappelijk en met het instituut. Het instituut ging vanaf 2007 werken zonder instellingssubsidie. Het is ons gelukt om als relevante kennispartner binnen de kennisinfrastructuur van de overheid te blijven, maar daar tegelijkertijd bovenuit te stijgen. Omdat we ondernemend en alert moeten zijn sluiten we snel aan bij nieuwe ontwikkelingen, kennen we de markten, de organisaties en de personen goed en leveren adequate producten. We werken onafhankelijk, en tegelijk relevant vanuit een oogpunt van actualiteit.

We werken voor de samenleving
We beschouwen onszelf als een maatschappelijk betrokken instituut – dat is in ons geval een historische uitspraak. In de subsidieverlening van 1993 werd gesteld dat het instituut onderzoek zou verrichten voor ‘de niet-koopkrachtige vraag’ op het terrein van zorg en welzijn. Het idee was om in het kader van machtenspreiding meer wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving, zoals patiëntenorganisaties, migrantengroepen en burgerinitiatieven. Inmiddels werken we veel voor overheidsdiensten en uitvoeringsorganisaties - binnen de driehoek van beleid, uitvoering en samenleving. De sociale opdracht zit in het DNA van het instituut: we zijn maatschappelijk betrokken en willen bijdragen aan een betere, vitale en stabiele samenleving.

We zijn richtinggevend
Onze werkzaamheden zijn gericht op beleid en praktijk, en zijn daarin niet vrijblijvend. We willen samen met de opdrachtgever richting geven aan de samenleving. Daarbij sluiten we aan bij de ideeën over co-creatie van kennis door maatschappelijke partijen en onderzoekers. Kennis is geen monopolie van de wetenschap, maar bevindt zich overal. Het komt erop aan de synergie daartussen te creëren. We onderzoeken voor opdrachtgevers de stand van zaken, maar kijken desgewenst met hen ook naar de mogelijkheden voor doorontwikkeling. We willen mogelijkheden laten zien voor beleid en praktijk.

We verbinden domeinen
Een van de meest in het oog springende ontwikkelingen van het instituut is de verbreding van het terrein. Van zorg en welzijn ging het al heel snel ook naar andere beleidsterreinen, zoals veiligheid, sociale zekerheid, jeugdbeleid en integratie. We bestrijken het volledige sociaal-maatschappelijke terrein – inclusief de bestuurlijke vraagstukken die daarmee te maken hebben: governance, democratie en burgerparticipatie. Het instituut heeft opdrachtgevers op alle niveaus van het openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties. Ook particuliere fondsen weten ons te vinden. We zijn gespitst op kruisbestuiving tussen domeinen, thema’s en maatschappelijke partijen. We creëren inhoudelijke verbindingen over het gehele sociaal-maatschappelijke terrein.

We denken in netwerken
Het instituut is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk (met ANBI-status). Het heeft een raad van toezicht op hoog (bestuurlijk) niveau, en is niet gebonden aan enigerlei politieke stroming of welk ander instituut dan ook. Maar we steken veel energie in het onderhouden van relaties met andere organisaties. Onze netwerken betreffen andere kennisinstellingen (universiteiten, kennisinstellingen, onderzoeksbureaus) en kennisafnemers (zoals ministeries, patiëntenverenigingen, gemeenten, migrantenorganisaties en dergelijke). We zoeken de kracht van co-creatie (ook met opdrachtgevers). We werken als onafhankelijke organisatie samen in netwerken.

We hebben er verstand van
Onderzoek is er in soorten en maten. Het Verwey-Jonker Instituut werkt op basis van onderzoek en analyse aan wetenschappelijk verantwoorde producten (controleerbaar en objectiverend). Enkelen van ons hebben een leerstoel aan de universiteit. Ook in projecten zoeken we graag de samenwerking met universiteiten. Maar we richten ons niet op academische output (via wetenschappelijke tijdschriften). Onze producten zijn voor opdrachtgevers en via hen gericht op maatschappelijke impact. Daarom werken we aan duurzame expertise van onze medewerkers. We werken aan de hand van programma’s en thema’s. Opdrachtgevers moeten zeker zijn van deskundig en professioneel onderzoek en advies. We zijn gericht op inhoudelijke expertiseontwikkeling.

Tot besluit

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek ter ondersteuning en doorontwikkeling van beleid en uitvoering. Het is onafhankelijk en werkt in het publieke domein voor overheden en maatschappelijke fondsen. Wij zijn inzetbaar via bestaande expertise en nieuw onderzoek op sociaal maatschappelijke vraagstukken en zoeken op een betrokken manier naar oplossingsrichtingen en kansen voor de opdrachtgever en de samenleving. Het instituut maakt mogelijkheden zichtbaar. Voor maatschappelijke vraagstukken willen we actueel en richtinggevend zijn.