Medewerkers

Mr. dr. Katinka Lünnemann

Functie: Senior onderzoeker
E-mail: klunnemann@verwey-jonker.nl

Onderzoeksgroep: Sociale vitaliteit en veiligheid

Onderzoeksthema's: Huiselijkgeweld

Mr. dr. Katinka Lünnemann is als senior onderzoeker werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut en maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociale vitaliteit en veiligheid. Zij is coördinator van de themagroep Recht, bescherming & preventie. Zij was in 2006 en 2007 lector Veiligheid en recht aan de Hogeschool Avans en in 2008-2009 rechter-plaatsvervanger aan de rechtbank Arnhem, sectie familierecht.

Voorheen heeft Katinka gewerkt als Universitair docent Strafrecht en Strafprocesrecht bij de Rechtenfaculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen en als Universitair docent Juridische vrouwenstudies aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Zij startte haar promotieonderzoek op het interdisciplinaire onderzoekscentrum Sturing en samenleving van de rechtenfaculteit in Leiden en behaalde haar doctorstitel in 1996 met het proefschrift ‘Vrouwenmishandeling, strafrechtelijk afgedaan?’, over de strafrechtelijke regulering van geweld tegen vrouwen in de privé-sfeer. Haar huidige onderzoek beweegt zich voornamelijk op het snijvlak van recht en samenleving, onder meer door het doen van procesevaluaties en wetsevaluaties. Zij is bij uitstek deskundig op de terreinen (seksueel en huiselijk) geweld, strafrecht, jeugd en ketensamenwerking.

Publicaties

Extra publicaties

 • 2018 Bosker, J., Kleijer-Kool, L., Lünnemann, K.D., Zuurbier, M. (2018). Ruim baan voor betekenisvol maatwerk. Onderzoek naar de samenwerking tussen OM en reclassering, en DJI en reclassering en naar de kwaliteit en bruikbaarheid van reclasseringsadviezen. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht.
 • 2018 Bosker, Jacqueline, Lünnemann, Katinka, Jantine Hemrica, Wilma Smeenk. Lisette Bitter (2018). SAVE in woord en daad. Samen werken aan veiligheid, eigen kracht en regie in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering in Midden-Nederland. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht.
 • 2018 Lünnemann, M.K.M. & Lünnemann, K.D. (2018). Factsheet Onderzoek Oranje Huis aanpak. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2017 Bosker, J. & Lünnemann, K.D. (2017). Ruim baan voor reclasseringswerk: doen wat nodig is. PROCES (96) 2, (pp. 108-118)
 • 2016 Lünnemann, K.D. & Lünnemann, M.K.M. (2016). Bescherming slachtoffers partnergeweld: politie in de keten. Gunther Moor, L., Vanderplasschen, W. & Dijk, A. van (eds), Politie en gezondheidszorg. Cahier Politiestudies jaargang 2016-3, nr . 40.
 • 2016 Wolthuis , A. & Lünnemann, K.D. (2016). Herstelrecht bij partnergeweld. Resultaten van een Europees onderzoek. Tijdschrift voor Herstelrecht. (16)4, p. 10-25.
 • 2013 Lünnemann, K. & Verwijs, R. (2013, 29 januari). Meldcode maakt bewuster van huiselijk geweld. Sociale Vraagstukken. Te raadplegen op http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/01/29/meldcode-maakt-bewuster-van-huiselijk-geweld/
 • 2012 Katinka Lünnemann over hedendaagse seksuele waarden en normen (interview). (2011). In A. Meintser (red.) &  M. Wilmink (eindred.), Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld (pp. 36-39). Utrecht: Movisie.
 • 2012 Lunnemann, K., & Flikweert, M. (2012). Aanbod van ondersteuning en hulp. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2012 Lünnemann, K.D., Six, F.E. & Smit, W. (met medewerking van Goderie, M. Witlox, L.) (2012). Seksueel misbruik in de jeugdzorg: Governance vanuit het kindperspectief (Deelonderzoek 2b van het Verwey-Jonker Instituut en VU bij rapport Commissie Samson: Omringd door zorg, toch niet veilig: seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden). Amsterdam: Boom.
 • 2012 Tan, S., & Verwijs, L.M. (met medewerking van Lünnemann, K.D., & Goderie, M.) (2012). Handleiding bij het Instrument voor Risicoscreening in de Vrouwenopvang 2012. Amersfoort / Utrecht: Federatie Opvang / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2012 Tan, S., & Verwijs, L.M. (met medewerking van Lünnemann, K.D., & Goderie, M.) (2012). Instrument voor Risicoscreening in de Vrouwenopvang 2012. Amersfoort / Utrecht: Federatie Opvang / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2012 Tan, S., & Verwijs, L.M. (met medewerking van Lünnemann, K.D., & Goderie, M.) (2012). Instrument voor risicoscreening voor de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHGs) bij aanmelding door cliënt 2012. Amersfoort / Utrecht: Federatie Opvang / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2012 Tan, S., & Verwijs, L.M. (met medewerking van Lünnemann, K.D., & Goderie, M.) (2012). Handleiding bij het Instrument voor risicoscreening voor de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHGs) bij aanmelding cliënt. Handleiding bij de risicoscreening 2012. Amersfoort / Utrecht: Federatie Opvang / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2012 Tan, S., & Verwijs, L.M. (met medewerking van Lünnemann, K.D., & Goderie, M.) (2012). Geïntegreerde risicoscreening voor de Steunpunten Huiselijk Geweld en Vrouwenopvang bij aanmelding door cliënt 2012. Amersfoort / Utrecht: Federatie Opvang / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2012 Tan, S., & Verwijs, L.M. (met medewerking van Lünnemann, K.D., & Goderie, M.) (2012). Handleiding bij de Geïntegreerde risicoscreening voor de Steunpunten Huiselijk Geweld en Vrouwenopvang bij aanmelding door cliënt 2012. Amersfoort / Utrecht: Federatie Opvang / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2011 Lünnemann, K., Pels, T., & Tan, S. (2011). Deel I: Het onderzoek. In T. Pels, K. Lünnemann, & M. Steketee (red.), Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst (pp. 1-38). Assen: Van Gorcum.
 • 2011 Lünnemann, K., & Smit, W. (2011). Het Oranje Huis: methodiek in uitvoering. Maatwerk, 2011(5), 30-32.
 • 2011 Pels, T., Distelbrink, M., Tan, S., & Lünnemann, K. (2011). Deel II: De moeders. In T. Pels, K. Lünnemann, & M. Steketee (red.), Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst (pp. 39-125). Assen: Van Gorcum.
 • 2011 Pels, T., Steketee, M., & Lünnemann, K. (2011). Deel IV: Conclusies en beleidsimplicaties. In T. Pels, K. Lünnemann, & M. Steketee (red.), Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst (pp. 185-228). Assen: Van Gorcum. 
 • 2010 Lünnemann, K. (2010). Een beschermingsarrangement voor de vrouwenopvang. In Federatie Opvang, Met verstand van zaken! Handreiking voor de vrouwenopvang bij de aanpak van eergerelateerd geweld. Amersfoort: Federatie Opvang. 
 • 2010Lünnemann, K. (2010). Handreiking nazorg. In Federatie Opvang, Met verstand van zaken! Handreiking voor de vrouwenopvang bij de aanpak van eergerelateerd geweld. Amersfoort: Federatie Opvang. 
 • 2010 Tan, S., Verwijs, R., Lünnemann, K., & Goderie, M. (2010). Handleiding bij het Instrument voor risicoscreening voor de (Advies-en ) Steunpunten Huiselijk Geweld bij aanmelding cliënt: Handleiding bij de risicoscreening 2010. Amersfoort / Utrecht: Federatie Opvang / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2010 Tan, S., Verwijs, R., Lünnemann, K., & Goderie, M. (2010). Instrument voor risicoscreening voor de (Advies- en) Steunpunten Huiselijk Geweld bij aanmelding door cliënt 2010. Amersfoort / Utrecht: Federatie Opvang / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2009 Lünnemann, K. (2009). Families in conflict. In M. de Boer & M. Wijers, Vrouw & recht: De beweging, de mensen, de issues (pp. 83-86). Amsterdam: Pallas Publications, Amsterdam University Press.
 • 2009 Lünnemann, K. (2009). Met de blik van de rechter: Juridische overwegingen aangaande de ISD-maatregel. Justitiële verkenningen, 35(2), 106-116.
 • 2009 Lünnemann, K. (2009). Zorg en straf: dokteren ter disciplinering. Lezing bijeenkomst Festival Forensische Zorg. Utrecht, ministerie van Justitie, 29-01-2009.
 • 2009 Lünnemann, K., Römkens, R., & Roos, T. de. (2009). Wie slaat, die gaat! Kanttekeningen bij het huisverbod als nieuw instrument in de aanpak van geweld achter de voordeur. Nederlands Juristenblad, 2009(15), 940-946.
 • 2008 Lünnemann, K. (2008). Geen huisverbod zonder hulp. Een nieuw instrument biedt nieuwe kansen. Lezing bijeenkomst  Bestuursconferentie Veiligheidsregio Utrecht/Amersfoort, 29-10-2008.
 • 2008 Römkens, R., & Lünnemann, K. (2008). Getting behind closed doors: Reflections on the implementation of legislation to prevent domestic violence. International Journal of Criminal Comparative Law, 32(2), 173-194.
 • 2007 Lünnemann, K., & Bindraban, M. (2007). Boekbespreking van: Veiligheid en Recht, nieuwe doelwitten en strategieën. W. Huisman, L.M. Moerings & G. Suurmond. Tijdschrift voor Veiligheid, 6(2), 44-46.
 • 2007 Lünneman, K., Tan, S., & Goderie, M. (2007). Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang: Risicoscreening 2007. Amersfoort / Utrecht: Federatie Opvang / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2007 Lünnemann, K., & Knaap, L. van der, & Stol, W. (2007). Redactioneel: Gedragsregulering (Themanummer 'Gedragsregulering', red. K. Lünnemann, L. van der Knaap, & W. Stol). Tijdschrift voor Veiligheid, 6(3), 3-6.
 • 2007 Boutellier, H., & Lünnemann, K. (2007). Burgers over rechters: over de beleving van de rechtspraak. Rechtstreeks, 2007(1), 45-62.
 • 2007 Boutellier, H., & Lünnemann, K. (2007). Dokteren aan disciplinering: Noties achter straf en zorg bij mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die crimineel gedrag vertonen. In Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling RMO, Straf en zorg: een paar apart: Passende interventies bij delictplegers met psychische en psychiatrische problemen, (pp. 87-118). Den Haag: RMO.
 • 2007 Tan, S., Lünnemann, K., & Goderie, M. (2007). Handleiding bij het instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang. Amersfoort / Utrecht: Federatie Opvang / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2006 Lünnemann, K. (2006). Beschermingsarrangementen: Recht doen vanuit het perspectief van de burger. Tijdschrift voor Veiligheid, 5(1), 74-76.
 • 2006 Lünnemann, K. (2006). L.J.J. Rogier & H. de Doelder (red.), Toezicht. Opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht, Den Haag: BoomJuridische uitgevers 2006 (boekbespreking). Tijdschrift voor veiligheid, 5(2), 56-58.
 • 2006 Lünnemann, K. (2006). Een wereld van verschil? Plegers van huiselijk geweld en publiek geweld met elkaar vergeleken. Tijdschrift voor Veiligheid, 5(1), 21-38.
 • 2006 Lünnemann, K. (2006). Werkstraffen onder de loep: Faal- en succesfactoren bij werkstraffen van meerderjarigen. Proces, 85(2), 63-70.
 • 2006 Lünnemann, K., & Boutellier, H. (2006). Beschermingsarrangementen als vorm van zelfregulering. Bestuurskunde, 15(4), 42-49.
 • 2006 Lünnemann, K., & Linse, I. (2006). Werkstraffen: Succes verzekerd? Tijdschrift voor Veiligheid, 5(1), 67-69.
 • 2006 Lünnemann, K., Nieborg, S., & Goderie, M. (2006). Kinderen beter beschermd tegen seksueel misbruik. Tijdschrift voor Veiligheid, 5(4), 70-73.
 • 2005 Lünnemann, K.D., & Bruinsma, M.Y. (2005). Geweld binnen en buiten: Aard, omvang en daders van huiselijk en publiek geweld in Nederland. Den Haag: WODC. Zeegers, N., & Lünnemann, K. (2005).
 • 2005 Rules against domestic violence in the light of the social working and communicative approaches to legal rules. In N. Zeegers, W. Witteveen & B. van Klink (eds), Social and Symbolic Effects of Legislation under the Rule of Law (pp. 45-63). Lewiston (N.Y.): Edwin Mellen Press.
 • 2005 Zeegers, N., & Lünnemann, K. (2005). The issue of domestic violence confronted with the social working and the communicative approach of legal rules. In N. Zeegers, W. Witteveen, & B. van Klink (eds), Social and Symbolic Effects of Legislation under the Rule of Law (pp. 45-63). Lewiston (N.Y.): Edwin Mellen Press.
 • 2004 Lünnemann, K. (2004). Het huisverbod voor plegers van huiselijk geweld. Zijn kinderen als slachtoffer hierbij gebaat? Tijdschrift over Kindermishandeling, 18(4), 21-24.
 • 2004 Lünnemann, K. (2004). Huiselijk geweld: arresteren of uit huis verwijderen? Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging, 83(1), 10-17.
 • 2004 Lünnemann, K. (2004). Uitgelicht: Huiselijk geweld. Opportuun, 10, (6), 26.
 • 2004 Steketee, M., Lünnemann, K., & Overgaag, A. (2004). Met een bijzondere curator of zelf naar de rechter? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht FJR, 26(7/8), 177-183.