Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek is een vorm van bestuurskundig onderzoek, waarbij wordt gekeken in hoeverre de beleidsdoelstellingen zijn uitgevoerd en tot effect hebben geleid. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de laatste jaren met regelmaat onderzoek uitgevoerd voor lokale rekenkamer(commissie)s. De onderzoeken hebben betrekking op het lokale sociale domein. Zo hebben we onderzoeken gedaan naar het Wmo-beleid, armoedebeleid en jeugdbeleid van gemeenten. Dit zijn vooral ex-postonderzoeken, met nadrukkelijk aandacht voor aanbevelingen voor de toekomst voor zowel de gemeenteraad als het College van Burgemeester en Wethouders. We doen echter ook ex-ante-onderzoek, bijvoorbeeld naar de toerusting van gemeenteraden rond de transitie jeugdzorg.

Overige onderzoeken: