Integrale aanpak Switch doorbreekt geweldsspiraal

onderzoek naar effectiviteit
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 21-09-2022
Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat de integrale aanpak van Switch helpt om structureel en intergenerationeel geweld in gezinnen te stoppen. Sinds 2018 werken de vier organisaties Altra (specialistische jeugdhulp), Blijf Groep (hulp en opvang bij huiselijk geweld), BRight GGZ en De Waag (forensische zorg) samen in een integraal team om hulp te bieden aan gezinnen waar sprake is van structurele onveiligheid. Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut komt naar voren dat de Switch aanpak de veiligheid binnen deze gezinnen versterkt. 

Over Switch

Switch biedt integrale behandeling en begeleiding aan gezinnen waar geweld al jaren of zelfs generaties lang speelt.  Hulpverleners vanuit jeugdzorg, vrouwenopvang en (forensische) GGZ werken hierbij samen in één behandelteam. Samen kijken zij welke hulp nodig is om de (intergenerationele) geweldspatronen te stoppen en te doorbreken. Hierbij richten zij zich op alle gezinsleden. Trauma en hechting zijn daarbij belangrijke thema’s. Van beiden is bekend dat zij een grote rol spelen bij de intergenerationele overdracht.

Uitkomsten: meer veiligheid door maatwerk

Uit het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde, blijkt dat Switch aansluit bij de mogelijkheden van de individuele gezinsleden en de aanwezige gezinsdynamiek. Er wordt gedoseerd hulp aangeboden die aansluit bij de behoeften van de gezinnen.  Gezinsleden voelen zich hierdoor gehoord, gemotiveerd en ondersteund. Bovendien biedt Switch tegelijk praktische hulp en therapie, wat een belangrijke voorwaarde is om tot verandering te komen. In alle gezinnen is meer veiligheid. Er is verbetering in de communicatie tussen partners onderling en tussen ouders en kinderen.

Voorkomen intergenerationele overdracht

Een belangrijk effect van de werkwijze van Switch op de lange termijn is het voorkomen van de overdracht van geweldspatronen op een volgende generatie. Uit onderzoek is bekend dat een systeemgerichte en integrale aanpak door betrokken hulpverleners, het werken met bewezen interventies en maatwerk, helpt om deze intergenerationele overdracht tegen te gaan. Switch kenmerkt zich door precies deze elementen. Sinzer ziet hierin dan ook  positieve voorspellers dat de methodiek van Switch zal bijdragen aan het tegengaan en voorkomen van intergenerationele overdracht.

Doorontwikkeling methodiek

De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut formuleren de volgende aanbevelingen voor doorontwikkeling van de methodiek:

1) In een kleine groep gezinnen is de pleger niet gemotiveerd om mee te werken. Er is meer onderzoek nodig hoe deze specifieke groep plegers bereikt kan worden.

2) Er moet een gevarieerder aanbod aan hulp voor kinderen komen.

3) De randvoorwaarden moeten op orde zijn. Door de verschillen in financiering en de wachtlijstenproblematiek kunnen gezinnen niet altijd starten met een Switch-traject en wordt de beoogde integrale samenwerking bemoeilijkt.

 

 

Katinka Lünnemann

Contact
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Integrale behandeling van gezinsleden bij huiselijk geweld

  • Katinka Lünnemann,
  • Milou Lünnemann
ISBN 978-94-6409-155-7Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: