Decentralisaties

Organisatie toezicht Wmo

Arnt Mein
Angela Verleun

Volledige tekst

2014

13 pag.

Suggesties voor de organisatie van het toezicht op de naleving van de Wmo, in opdracht van het ministerie van VWS

Hoe gemeenten vorm en inhoud kunnen geven aan het toezicht op de naleving van de Wmo wordt in dit verslag beschreven. De aangedragen suggesties zijn gebaseerd op een analyse van relevante beleidsnota's en het wetsvoorstel Wmo 2015, evenals een aantal vraaggesprekken met experts uit de gemeentelijke praktijk en de toezichtpraktijk. Het rapport is bedoeld als ondersteuning bij de invoering van de herziene Wmo 2015.