Buurten

Buurthuizen in zelfbeheer

Astrid Huygen

Volledige tekst (pdf)

2014

ISBN 978-90-5830-625-8
53 pag.

Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief

In deze rapportage doen we verslag van hoe zelfinitiatief vorm krijgt in vier buurthuizen. De Pelikaan in Krommenie, Wijkbedrijf Westrand in Roosendaal, In De Boomtak in Tilburg en De Nieuwe Jutter in Utrecht zijn buurthuizen in zelfbeheer. Observaties en gesprekken met betrokkenen hebben zicht geboden op hoe je samen een buurthuis beheert, wat erbij komt kijken, wat je er-voor nodig hebt, maar ook hoe moeilijk en weerbarstig het proces is. De bevindingen zijn interessant voor deelnemers aan initiatieven rondom buurthuizen in zelfbeheer: vrijwilligers, bestuurders, soci-ale professionals, beleidsmakers. We benoemen tien benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief. Op welke manier deze kwaliteiten zich (kunnen) laten zien, hangt samen met de specifie-ke context van de locatie, zoals de ligging, bedrijvigheid in de buurt, bevolkingssamenstelling van de wijk, ontstaansgeschiedenis, betrokkenheid van gemeente en maatschappelijke organisaties. De benoemde kwaliteiten zijn behulpzaam bij het reflecteren op (het zetten van de juiste stappen in) het proces dat mensen met elkaar aangaan bij het opzetten en behouden van een buurthuis in zelf-beheer.