Casusonderzoek ketensamenwerking ’s-Hertogenbosch

Een onderzoek naar de ketensamenwerking rond kwetsbare huishoudens
PublicatiesGepubliceerd op: 23-05-19
De wijkteams in ’s-Hertogenbosch hebben de opdracht gekregen om passende en effectieve ondersteuning te organiseren voor de meest kwetsbare inwoners. Optimale afstemming met en tussen ketenpartners is daarvoor van groot belang.

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzocht het Verwey-Jonker Instituut of er inderdaad passende hulp wordt geboden aan huishoudens met meervoudig complexe problematiek. In dit rapport worden succesfactoren benoemd, alsook factoren die belemmerend zijn voor een succesvolle ketensamenwerking rondom de doelgroep en het netwerk van professionals dat hen begeleidt.

Zo is het bijvoorbeeld belangrijk voor professionals dat ze een helder mandaat hebben en gesteund worden door bestuur en/of management. En dat er steun- en leuncontacten zijn voor inwoners met chronische problematiek, om te voorkomen dat deze problematiek (opnieuw) escaleert.

De uitdagingen die in dit rapport naar voren komen voor de ketensamenwerking zijn ook uitdagingen voor andere grote en middelgrote gemeenten in Nederland. De verbetersuggesties die de Bossche bestuurders, ambtenaren en professionals hebben gedaan op basis van onze bevindingen, kunnen dan ook als inspiratie dienen voor andere gemeenten.

Onderzoekers

  • Hèlen Heskes
  • Marlinda van der HoffOnderzoeker
  • Maarten Kwakernaak
  • Jessica van den Toorn

Thema's

Deel deze publicatie op: