Werk en inkomen

Stand van zaken, patronen & blik vooruit

Auteurs:
Femke Bennenbroek (ZINZIZ)
Diane Bulsink (Verwey-Jonker Instituut)
A. Bindels (ZINZIZ)
Marte Wachter (ZINZIZ)

Met medewerking van
Femke Stoutjesdijk (Verwey-Jonker Instituut) en
Mariam Badou (Verwey-Jonker Instituut)

Download
Samenvatting

2019

91 pag.

Samenwerking Werk & inkomen en GGZ in 31 regio’s. Aan het einde van de beoogde doorlooptijd van de projecten

Om de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen een extra impuls te geven, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de zomer van 2017 in totaal € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit geld is bedoeld voor arbeidsmarktregio’s die de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening willen bevorderen. Met als uiteindelijke doel om de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen, zodat deze groep duurzaam kan participeren op de arbeidsmarkt. In de zomer van 2017 zijn de aanvragen van 31 regio’s gehonoreerd, waarna de projecten van start zijn gaan.

In dit onderzoek hebben we samen met ZINZIZ, de afgelopen twee jaar de samenwerking in 31 regio’s gevolgd om landelijke trends en patronen in kaart te brengen. Deze zijn vervolgens vertaald naar adviezen en praktische handvatten voor de lokale en regionale praktijk.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
• Er is substantiële vooruitgang geboekt in de regionale samenwerking.
• Er zijn veel activiteiten uitgezet, zowel om de professionals en de samenwerking te ondersteunen, als om de cliënten te faciliteren in optimale arbeidsparticipatie.
• De impact voor cliënten is steeds meer merkbaar.
• Het ambitieniveau en de boogde doelen zijn (nog) niet altijd behaald.
• Bevlogen professionals, die bereid zijn net een stapje extra te zetten, zijn daarbij de cruciale succesfactor.
• Er is veel inbreng van ervaringsdeskundigen, maar werkgevers en zorgverzekeraars zijn nog weinig betrokken.
• Belangrijkste knelpunt blijft daarbij dat de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen nog onvoldoende prioriteit krijgt.
• De borging en inbedding blijft achter, ook al wordt daar op verschillende manieren, steeds meer aan gewerkt.
• Tot slot wordt er creatief omgegaan met obstakels voor de samenwerking en het realiseren van doelen, maar er wordt weinig gewerkt aan een structurele oplossing.

In het rapport nemen we u verder mee in de belangrijkste trends en patronen die we hebben gesignaleerd in de 31 regio’s. We benoemen daarbij ook aanbevelingen en adviezen.