Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Jeugdgezondheidszorg voor nieuwkomers in Nederland

Download
2019

ISBN 978-90-5830-962-4

25 pag.

Drie innovatieve praktijken in beeld; wat leren we ervan?

In opdracht van ZonMw voerde het Verwey-Jonker Instituut in nauwe samenwerking met een drietal JGZ-organisaties kwalitatief onderzoek uit teneinde goede voorbeelden van lokale werkwijzen naar vroegtijdige signalering, preventie en ondersteuning van vluchtelingengezinnen in
beeld te brengen en hieruit werkzame elementen te destilleren. Dit rapport beschrijft de drie praktijken. Ook worden de werkzame elementen toegelicht en onderbouwd. Het slothoofdstuk gaat in op hoe nieuwe werkwijzen, zoals de drie beschreven praktijken, gestart, geborgd en gedeeld kunnen worden.