Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Proeftuin basiszorg Jeugd GGZ Utrecht

Marja van Bon-Martens
Rob Gilsing

Download
2018
22 pag.

Kernrapport en achtergrondrapport

Huisartsvoorzieningen, buurtteams en jeugdgezondheidszorg in de gemeente Utrecht hebben in een proeftuin geïnvesteerd om de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten verder te verbeteren.
Dit vraagt om samenwerking en het aanbrengen van samenhang in de zorg die zij leveren, mede omdat psychische klachten vaak samengaan met sociale en/of opvoedkundige problemen in het gezin. Daarbij werken huisartsen, praktijkondersteuners huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ), jeugdartsen en buurtteams allen als generalisten, maar wel vanuit verschillende perspectieven.

Als eerste stap in deze proeftuin is in de eerste helft van 2016 een gezamenlijke visie van alle betrokken partijen op effectieve basiszorg voor jeugd met psychische klachten gemaakt.  Deze fase is in 2016 afgerond met een rapportage.

In een tweede fase (vanaf eind 2016) is de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten in de proeftuin onderzocht en verbeterd door deze te toetsen aan de gezamenlijke visie, te benoemen wat helpt en wat niet, en daarin verbeteringen aan te brengen. 

Uiteindelijk doel van dit project is om in de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plek te verlenen. 

• Grote winst van de proeftuin is dat de partijen in de drie wijken waar de proeftuin plaatsvond, elkaar beter hebben leren kennen, begrijpen en waarderen. Hierbij was het opstellen van een gezamenlijke visie ondersteunend.
• Uit de proeftuin blijkt verder dat huisartsen, POH’s-GGZ (Jeugd), jeugdartsen en gezinswerkers nog niet altijd op één lijn zitten; de bespreking van casuïstiek heeft wel veel zinvolle aanbevelingen opgeleverd.
• Een van de belangrijkste aanbevelingen is het samen optrekken als 'team basiszorg'. Dat houdt in dat er een gezamenlijke visie is op basiszorg, gezamenlijke intervisie om hulp te verbeteren en elkaar op wijkniveau goed en snel weten te vinden.

Het project is gefinancierd door Stichting Lokalis en de gemeente Utrecht. Samen met Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ)-netwerk Utrecht zijn zij opdrachtgevers. Het project wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en het Trimbos-instituut als onderdeel van de AWTJ Utrecht.

Het achtergrondrapport Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht is hier te downloaden.