Armoede

Het minimabeleid in de gemeente Stichtse Vecht

Trudi Nederland
Jessica van den Toorn

Download
2015

Een ex-ante onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het nieuwe minimabeleid

De laatste jaren bestaat er steeds meer aandacht voor armoede als een samengesteld en complex probleem. Niet alleen is het een financieel probleem, maar armoede gaat vaak samen met andere risicofactoren, zoals een slechte gezondheid, vermoeidheid, depressie, het verlies van regie, een uitzichtloze schuldsituatie, sociaal isolement en het ontbreken van perspectief. De drie grote decentralisaties in het sociale domein (de nieuwe Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet) bieden kansen voor een integrale aanpak van al deze problemen. Daarom heeft de gemeente Stichtse Vecht (Breukelen, Loenen en Maarssen) een nieuwe concept-beleidsnota Minimabeleid opgesteld.

De rekenkamercommissie Stichtse Vecht vond het belangrijk om vooraf vast te stellen in hoeverre dit beleid in opzet doeltreffend en doelmatig is. Het heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd dat te onderzoeken met als hoofdvraag: Is het aannemelijk dat het opgestelde minimabeleid op een doeltreffende, doelmatige en rechtmatige wijze zal bijdragen aan het bestrijden van de financiƫle effecten van armoede en het stimuleren van participatie van minima in de maatschappij? De bevindingen van dat onderzoek vindt u in deze rapportage.