Ouderen

Samen sterk tegen ouderenmishandeling

Volledige tekst

2014

11 pag.

Tussenmeting Barometer ouderenmishandeling in Gelderland-Zuid

Om ouderenmishandeling aan te pakken, is het nodig om een goed beeld te hebben van de kennis en houding van professionals, vrijwilligers en sleutelfiguren die met ouderen werken. Het betreft immers een serieus probleem, de schatting is dat elk jaar 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld door partner, familie, huisvrienden of zorgverlener. GGD Gelderland-Zuid is om deze reden eind 2013 begonnen met het project 'Ouderen in veilige handen Gelderland-Zuid'. Binnen dit project werken zorg- en welzijnsorganisaties, Moviera, het Meldpunt Bijzondere Zorg, vrijwilligersorganisaties en gemeenten samen om ouderenmishandeling te signaleren en aan te pakken. In deze brochure doen wij verslag van de tussenmeting van de Barometer Ouderenmishandeling. De Barometer maakt inzichtelijk hoe vaak betrokken organisaties en professionals te maken krijgen met verscheidene vormen van ouderenmishandeling en welke signalen zij tegenkomen. Ook is er aandacht voor de kansen en knelpunten die betrokkenen zien bij een gezamenlijke aanpak. 

Deze tussenmeting volgt op de nulmeting die bij de start van de het project plaatsvond. In 2015 is de evaluatie afgesloten met een eindmeting.