Decentralisaties

Beroepsprofiel MEE-consulenten

Cliëntondersteuners als sociale professionals en de
doorontwikkeling en borging van hun expertise en kwaliteit

Trudi Nederland
Dick Oudenampsen
Diane Bulsink

Download

2014
ISBN 978-90-5830-659-3
21 pag.

De huidige transities in het sociale domein vereisen een aangepaste invulling van bepaalde beroepen in de zorg. Ook de kerntaak van de cliëntondersteuner zal veranderen. Het gaat van individuele en collectieve cliëntondersteuning, naar het ondersteunen van kwetsbare burgers vanuit integrale, gebiedsgerichte aanpakken, in samenwerking met andere organisaties. De ondersteuner gaat van cliëntconsulent naar sociale professional.

Voor MEE Nederland heeft het Verwey-Jonker Instituut het beroepsprofiel van de cliëntondersteuner opnieuw ingericht, zodat dit beter aansluit bij de transities. In deze publicatie wordt dit aangepaste beroepsprofiel nader uitgewerkt. Daarnaast wordt ingegaan op de instrumenten die nodig zijn om de opgebouwde expertise en kwaliteit van MEE-professionals door te ontwikkelen en te borgen. Ook omvat het een overzicht van een studie naar de beroepsprofielen die recent voor de ‘nieuwe’ sociale professionals zijn opgesteld.

In december 2013 is al een eerste concept beroepsprofiel voorgelegd aan een focusgroep van vijftien regiomanagers en teamleiders van MEE. De resultaten daarvan zijn ook verwerkt in dit beroepsprofiel.