Seksueel en huiselijk geweld

Moeders en hun kinderen over partnergeweld

Jodi Mak
Majone Steketee
Winneke van der Schuur

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-542-8
49 pag. €7,00

Wmo Essay 12

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van huiselijk geweld. Een adequate ondersteuning van ouders en kinderen na partnergeweld is cruciaal bij de preventie van ontwikkelingsproblemen bij kinderen, en daarmee ook voor de preventie van intergenerationele overdracht van het geweld.

Dit essay geeft de resultaten weer van een analyse van de percepties van moeders en hun kinderen over partnergeweld en hun behoefte aan steun en hulp. Het blijkt dat hun percepties en behoeften aan steun niet vanzelfsprekend overeenkomen. Er blijken vooral verschillen te zijn als het gaat om de blootstelling van het kind aan het partnergeweld en de impact op het functioneren van het kind. De verhalen over het gezinsfunctioneren komen meer overeen.

Inzicht in de verschillende behoeften aan steun en hulp van slachtoffers kan gemeenten handvatten bieden voor hun beleid en regierol bij huiselijk geweld. De auteurs zetten beleidsimplicaties uiteen en doen aanbevelingen voor gemeenten met het oog op de stelselwijziging jeugdzorg.

Zie ook www.wmotogo.nl