Jeugd

Richting geven aan jeugdbeleid

Volledige tekst (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-378-3
45 pag. €7,-

De rol van de gemeente in een complex veld

Er is steeds meer aandacht voor preventieve hulp aan en ondersteuning van gezinnen en jeugdigen. Gemeenten moeten deze hulp en ondersteuning in het kader van de Wmo gaan vormgeven. De voorliggende studie is gericht op het versterken van de bestuurskracht van gemeenten. Nieuwe inzichten uit netwerkbenaderingen kunnen daarbij behulpzaam zijn, evenals duidelijke sturingsfilosofieën, waarbij het type netwerken wordt afgestemd op het type probleem.

Voor deze studie zijn enkele voorbeelden van de netwerksamenwerking in gemeenten onderzocht die sturing proberen te geven aan de jeugdzorg op verschillende niveaus: bestuurlijke regie, instellingsregie en casusregie. Een voorbeeld van bestuurlijke regie is Communities that Care in Maassluis, een sturingsmodel voor gemeenten om preventief jeugdbeleid te ontwikkelen. Op instellingsniveau wordt het Centrum Jeugd en Gezin in Eindhoven als samenwerkingsmodel onder de loep genomen. Op casuïstiekniveau, tot slot, beschrijft dit rapport het zorgnetwerk 12-23 jaar in Voorburg/Leidschendam.

Zie ook www.wmotogo.nl