Diversiteit

Healthy Inclusion

Volledige tekst (pdf)

ISBN 978-90-5830-407-9
50 pag. € 12,00

De gezondheidssituatie van niet-westerse allochtone groepen is vaak slechter dan die van autochtone Nederlanders. Bovendien bereiken gezondheidsvoorzieningen hen doorgaans minder goed. Het Verwey-Jonker Instituut heeft van juli 2008 tot juli 2010 in Europees verband het project Healthy Inclusion uitgevoerd. Doel van dit project is om het gebruik door en de kwaliteit van gezondheidsbevorderende interventies voor allochtone groepen te verbeteren.

De belangrijkste conclusie van het project Healthy Inclusion is dat er in Nederland wel een aanbod is dat aansluit bij de behoeften van migranten, maar dat dit aanbod in de meeste gevallen niet-structureel, versnipperd en kleinschalig is. Er is sprake van een projectencarrousel, waarin allerlei initiatieven worden ontwikkeld en vervolgens na de projectperiode weer worden stopgezet. Om deze versnippering tegen te gaan, is het voor professionals en organisaties van belang om in twee richtingen een bredere inbedding te zoeken: het lokale (gezondheids)beleid en migranten(zelf)organisaties. De aanbevelingen hebben vooral betrekking op de organisatie en inrichting van het aanbod aan gezondheidsbevorderende interventies en zijn bedoeld voor de lokale overheid, beleidsmakers en organisaties.
=== Overige informatie van Healthy Inclusion =

Aanbevelingen voor participatie van migranten in gezondheidsbevordering

==