Seksueel en huiselijk geweld

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Katinka Lünnemann
Marjolein Goderie
Bas Tierolf
Met medewerking van Renée Römkens

Volledige tekst (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-999-0
110 pag. € 12,00

Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang

Het ministerie van VWS zet zich in voor een duurzaam stelsel van hulp en opvang aan slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen is inzicht vereist in de ontwikkelingen in de vraag naar en aanbod van deze hulp en opvang. Welke ontwikkelingen zetten zich door en welke nieuwe ontwikkelingen in vraag en aanbod zijn te verwachten? Welke factoren spelen hierbij een rol en kan de overheid deze factoren beïnvloeden?

Eerst wordt het beleid in grote lijnen geschetst van het ministerie van VWS en andere departementen. Daarnaast beschrijven we de aard en omvang van de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De ontwikkelingen in vraag en aanbod worden uitgewerkt voor de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Vervolgens formuleren we vijf categorieën van factoren die van invloed zijn op deze ontwikkelingen, namelijk
1. recht en beleid;
2. globalisering en migratiestromen;
3. sociaal-economische en maatschappelijke factoren;
4. professionalisering; en
5. individualisering en burgerparticipatie.
We besluiten met twee scenarios voor de toekomst en voorwaarden waaraan een duurzaam stelsel van hulp en opvang moet voldoen.