Wmo

State-of-the-art-onderzoek Wmo

Verwey-Jonker Instituut:
Hans Boutellier
Maarten Davelaar
Marian van der Klein
Rally Rijkschroeff

IVO
Anke Snoek 
Agnes van der Poel
Dike van de Mheen
Zie ook www.ivo.nl

Volledige tekst (pdf)

2008

Prestatievelden 7-9 van de Wmo ('kwetsbare burgers')

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert in opdracht van het ministerie van VWS een evaluatie
onderzoek uit naar de Wmo. In de eerste fase (2007-2009) verricht het SCP onderzoek naar de vormgeving van het gemeentelijk beleid en naar de effecten van de Wmo voor mensen met beperkingen (de prestatievelden 3 t/m 6). Evaluatieonderzoek naar de prestatievelden 7, 8 en 9 (door SCP het 'cluster kwetsbare burgers' genoemd) is voorzien tussen 2010 - 2013.

Het SCP heeft het Verwey-Jonker Instituut en IVO opdracht gegeven om in voorbereiding op dit onderzoek een actueel beeld te geven van datgene wat er bekend is over het beleid, het voorzieningenaanbod en voorzieningengebruik en het lopende onderzoek op het terrein van de prestatievelden 7-9,  om daarmee richting te geven aan vervolgonderzoek dat beoogt om de effecten van de Wmo op dit terrein op langere termijn vast te stellen.