Diversiteit

Zelfredzaamheid bevorderen Almelo

Handreiking aan de gemeente Almelo voor het bevorderen van zelfredzaamheid van allochtone oudere vrouwen van de eerste generatie

In opdracht van het Nicis Institute heeft het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uitgevoerd naar het bevorderen van de zelfredzaamheid van laagopgeleide oudere niet-westerse allochtone vrouwen. In drie gemeenten, Almelo, Enschede en Hengelo, is gezocht naar geschikte en in de lokale context passende methodieken.

In dit rapport zijn de uitkomsten verwerkt van de literatuurstudie en de globale analyse van bestaande methodieken voor de gemeente Almelo. Ook is een selectie opgenomen van methodieken en 'veelbelovende' activiteiten die binnen de gemeente bruikbaar zijn. Verder hebben de onderzoekers een staalkaart gemaakt van typen projecten, een handig hulpmiddel bij de zoektocht naar geschikte manieren om de autonomie van de deze doelgroep te bevorderen, vaardigheden en competenties te vergroten, een sterkere positie te verwerven, of te werken aan diversiteitsbeleid.

Voor gemeenten die zelf aan de slag willen met het vinden van geschikte projecten voor het vergroten van de zelfredzaamheid van oudere, eerste generatie allochtone vrouwen, is een aparte handreiking ontwikkeld. Deze is verkrijgbaar bij het Nicis Institute: www.nicis.nl