Armoede en Schulden

Van de straat aan het werk

Maarten Davelaar
Marie-Christine van Dongen
Rally Rijkschroeff
Meta Flikweert

Volledige tekst (pdf)

2007

ISBN 978-90-5830-2-533
92 pag. € 12,00

Naar persbericht

Dagbesteding en activering voor dak- en thuislozen in Rotterdam

Het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang (2006), opgezet door de vier grote steden en het Rijk, is gericht op het verbeteren van de leefsituatie van dak- en thuislozen. Vóór 1 januari 2010 moet voor de 2.900 dak- en thuislozen in Rotterdam een trajectplan zijn opgesteld. Hierin wordt iemand, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, voorzien van inkomen, passende huisvesting, effectieve ondersteuning en zorg en een zinvolle dagbesteding of werk.  

In opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam heeft het Verwey-Jonker Instituut de stand van zaken rond werk en dagbesteding voor dak- en thuislozen onderzocht. Het onderzoek richt zich vooral op de aard en de omvang van het aanbod, maar ook de effectiviteit en de financieringswijze zijn onderzocht, evenals de behoeften van de cliënten.  

Er is de laatste jaren veel verbeterd. Er is inmiddels een voldoende en divers aanbod van activiteiten. De capaciteit wordt echter niet volledig benut en vraag en aanbod van activering kunnen beter op elkaar worden afgestemd. Een betere samenwerking tussen de instellingen en tussen overheid en instellingen is wenselijk, zodat cliënten tijdig aan een voor hen zinvolle en uitdagende dagbesteding geholpen kunnen worden. Dit rapport bevat oplossingsrichtingen en aanbevelingen voor instellingen en overheden om te komen tot verankering van dagbesteding en werk in de begeleiding en zorg voor dak- en thuislozen.