Jeugd

Opgroeien in veilige wijken

Dr. Majone Steketee
Drs. Jodi Mak
Drs. Astrid Huygen

2006

ISBN 90-232-4286-6
117 pag.  19,50

Naar persbericht

Communities that care als instrument voor lokaal preventief jeugdbeleid

Communities that Care (CtC) is een van oorsprong Amerikaanse aanpak voor de ontwikkeling van systematisch preventief jeugdbeleid. CtC richt zich op het voorkomen van probleemgedrag bij kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar. Aan de aanpak ligt een analyse ten grondslag van risico- en beschermende factoren die hierbij een rol spelen. Eind 1998 werd CtC in Nederland geïntroduceerd. Het Nederlands Jeugdinstituut (voorheen NIZW) heeft het Amerikaanse programma toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse situatie. Sinds 1999 kent Nederland drie CtC-pilots: Amsterdam-Noord, Rotterdam Oude Noorden en Zwolle-Zuid. Twee jaar later kwamen Almere-Buiten en Leeuwarden-HASW. Inmiddels is ook in Zuid-Holland een aantal gemeenten aan de slag gegaan. Het Verwey-Jonker Instituut heeft op verzoek van de ministeries van VWS en Justitie een proces- en effectevaluatie uitgevoerd naar CtC in vijf gemeenten. In dit boek zijn de bevindingen daaruit uitgebreid beschreven. Ook zijn conclusies getrokken over de bruikbaarheid van de aanpak voor de lange termijn. De ervaringen met CtC als bijdrage aan een gezonde en veilige omgeving voor kinderen, zijn overwegend positief. CtC heeft de samenwerking verbeterd tussen de organisaties die zich inzetten voor een effectiever jeugdbeleid. De evaluatie laat zien dat CtC gemeenten in staat stelt een gedegen probleemanalyse te maken. Dat geeft houvast bij het concreet richting geven aan een preventieve aanpak voor jongeren in hun regio. Bovendien zijn voorzichtig positieve lokale verschuivingen zichtbaar: het probleemgedrag en de risicofactoren nemen af.

Zie ook de website van het Nederlands Jeugdinstituut over CtC:
www.ctcholland.nl/

Zie ook de publicatie: Communities that care in de praktijk. Beschrijving van vijf pilotprojecten

Zie ook www.wmotogo.nl