Diversiteit

Diversiteit in participatie in gezondheidsbevordering

Dr. Katja van Vliet
Drs. Marjan de Gruijter
Drs. Loes Singels

Volledige tekst (pdf)
Samenvatting (pdf)

2006

ISBN 90-5830-19-74, 170 pag.
€ 12.-  

Verkennende studie Doelgroepparticipatie allochtonen voor het programma Gezond Leven van ZonMw

Deze verkennende studie naar de participatie van allochtonen in gezondheidsbevordering en (lokaal) gezondheidsbeleid is verricht in opdracht van ZonMw, programma Gezond Leven. De studie vormt de eerste fase van het gerichte traject Doelgroepparticipatie van allochtonen. Het Verwey-Jonker Instituut en het NIGZ hebben onder andere een beknopte conceptuele verkenning uitgevoerd en een inventariserend onderzoek gedaan naar stedelijke praktijken en ervaringen.

Uit de studie blijkt dat er weinig informatie of kennis beschikbaar is over het specifieke van doelgroepparticipatie van allochtonen. Doelgroep, community en doelgroepparticipatie (van allochtonen) zijn geen eenduidige begrippen. Bovendien krijgen deze vooral invulling vanuit het perspectief van professionals. Verder blijkt dat nog weinig sprake is van gezondheidsbeleid dat zich specifiek richt op allochtonen, of van participatie van allochtonen in gezondheidsbevordering. Doet zich dit wel voor, dan is dat vooral op projectniveau en meestal ingebed in wijkgericht werken in de bredere context van leefbaarheid en sociale cohesie.
Tegelijkertijd lijken enkele projecten veelbelovend. Ook is duidelijk dat, gezien de hoeveelheid projecten, participatie van allochtonen binnen gezondheidsbevorderende interventies op de agenda staat van het werkveld. Daarbij bestaat behoefte aan kennis over het toepassen van algemeen werkzame principes van participatie voor allochtonen.