Armoede en Schulden

Reïntegratiewijzer 2003

Drs. Rob Lammerts

Volledige tekst (pdf)

2003

ISBN 90-5830-100-1
198 pag. € 17,00

De Reïntegratiewijzer 2003 biedt een overzicht van de geldende regels en maatregelen op het terrein van uitkeringen en reïntegratie en is in opdracht van de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten opgesteld. De wijzer is primair bedoeld om spreekuurhouders van WAO-belangengroepen te ondersteunen. Maar ook uitkeringsgerechtigden zelf of mensen die in hun werk te maken hebben met vragen rondom uitkeringen kunnen profijt hebben van dit naslagwerk.

De Reïntegratiewijzer geeft inzicht in de verschillende uitvoeringsprocedures en bevat tal van tips over hoe men de eigen positie kan versterken ten opzichte van een werkgever, Arbo-dienst, uitvoeringsinstelling of sociale dienst. Daarnaast bevat de wijzer vele adressen waar mensen terechtkunnen met vragen en problemen.
Deel 1 is getiteld De uitkeringswijzer. Dit deel beschrijft de rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden. Aan bod komen de rege-lingen bij ziekte en werkloosheid, bijvoorbeeld de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) en de wetgeving bij ar-beidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarnaast gaat deel 1 in op de wet Boeten, Maatregelen, Terug- en invordering en de exporteerbaarheid van uitkeringen.

Deel 2 heet ‘Weer aan het werk’. Iedereen die vanuit een uitkeringssituatie weer aan het werk wil, kan nogal wat struikelblokken tegenkomen in de sollicitatieprocedure. Er bestaan tal van maat-regelen om werkgevers te stimuleren mensen met een WAO-achtergrond aan te nemen. Dit tweede deel van de wijzer behandelt de regelingen die werkzoekenden moeten ondersteunen bij het vinden van werk en de vragen die leven onder mensen die weer aan het werk willen.

Deel 3 gaat in op de vraag: Wat kunt u doen als u het ergens niet mee eens bent? Misschien bent u het niet eens met de manier waarop u behandeld wordt. Of u bent het niet eens met de beslis-sing die over uw uitkering genomen is. Het kan ook zijn dat u uw ontslag wilt aanvechten. In dit deel van de reïntegratiewijzer staat informatie over hoe mensen bezwaar kunnen maken en beroep kunnen aantekenen.

Het vierde deel van de wijzer bevat bijlagen met meer praktische informatie over de hoogte van de uitkeringen, het schrijven van bezwaar- en beroepschriften, sollicitatiebrieven en vrijwilligerscontracten.