Buurten

Dorpsconciërges

Bestellen: MOVISIE
I: www.movisie.nl

Drs. Rob Lammerts
Drs. Uschi Janssen

2003

ISBN 90-804823-5-8
71 pag. € 13,50. Beide delen voor 26,00 euro incl. porto.

Naar het persbericht

Kansen voor leefbaarheid en sociale activering op het platteland

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar sociale activering. Kan sociale activering van langdurig werklozen bijdragen aan de versterking van de vangnetfunctie van de formele en informele netwerken in dorpen? Door de verdunning van het sociale netwerk komt de beschikbaarheid van hulp en daarmee de leefbaarheid voor bepaalde groepen bewoners in het gedrang. Met het instellen van de functie en voorziening dorpsconciërge snijdt het mes aan twee kanten. Langdurig werklozen krijgen kans op maatschappelijke participatie, terwijl allerlei werkzaamheden uitgevoerd worden die de leefbaarheid in de dorpen kunnen vergroten.
In dit onderzoek zijn vijf bestaande projecten van dorpsconciërges geanalyseerd. In de gemeenten Het Bildt, Loppersum, Deurne, Emmen en Zwijndrecht/Ridderkerk zijn zes aspecten van de projecten onderzocht: initiatiefnemer en doel, organisatie, functiebezetting en financiering, opdrachtgever, taken en aansturing. Ook doet het rapport aanbevelingen voor nieuw op te starten projecten betreffende draagvlak, positionering, continuïteit en inbedding van de functie, begeleiding van de dorpsconciërge en tot slot de noodzaak van aansluiting bij vigerend en toekomstig beleid.
Het onderzoek naar dorpsconciërges werd verricht in samenwerking met het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) en de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK). Het vormt mede de basis voor de handleiding "Een dorpsconciërge: Drie vliegen in één klap!"