Participatie

De stem van de mantelzorger in het indicatieproces


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Meta Flikweert
Drs. Jodi Mak
Dr. Dick Oudenampsen
Dr. Katja van Vliet

Volledige tekst (pdf)

2003

ISBN 90-5830-115-X
114 pag. € 9,50

Naar het persbericht

De laatste jaren is de inzet van mantelzorgers in de zorg voor langdurig zieken en gehandicapten minder vanzelfsprekend dan voorheen. Er zijn meer vrouwen actief op de arbeidsmarkt, familieleden wonen verder uit elkaar en het aantal éénpersoonshuishoudens neemt toe. Tegelijkertijd wordt het beroep op mantelzorgers groter, door de vergrijzing en het stijgend aantal chronisch zieken. De overheid, indicatiestellers en de belangenorganisatie van mantelzorgers, de LOT (nu: Mezzo), zijn daarom op zoek naar een betere balans tussen professionele zorg en mantelzorg.

In opdracht van de LOT heeft het Verwey-Jonker Instituut een instrument ontwikkeld voor indicatiestellers om mantelzorgers beter bij het indicatieproces te betrekken. De publicatie De stem van de mantelzorger in het indicatieproces doet hiervan verslag. Het instrument is totstandgekomen met medewerking van indicatiestellers, mantelzorgers en andere deskundigen.
Het omvat een Handreiking en enkele checklists die te gebruiken zijn in combinatie met de integrale formulierenset voor de nieuwe functiegerichte indicatiestelling.
Het nieuwe instrument moet indicatiestellers in staat stellen dreigende overbelasting van mantelzorgers vroegtijdig te signaleren. Het moet leiden tot een indicatiestelling die beter rekening houdt met de behoefte van mantelzorgers om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien biedt het handvatten om de bijdrage van de mantelzorger aan het zorgproces en de inzet van professionele verzorgenden goed op elkaar af te stemmen. Met het instrument kan ook de behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger geïnventariseerd worden.

Voor indicatiestellers is een handreiking verschenen, die te downloaden is van deze site. De titel hiervan is "Handreiking voor het betrekken van mantelzorgers bij het indicatieproces".