Zorg

Kwaliteit verantwoord


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Jodi Mak
Dr. Dick Oudenampsen
Drs. Margaret Brugman

Programma van eisen (pdf)

2002

63 pag. € 7,-

Naar het persbericht

Naar een standaard voor kwaliteitsjaarverslagen

In 2001 verrichtte het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Inspectie voor de volksgezondheid een evaluatie van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Een van de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek luidde: Aanbevolen wordt richtlijnen te ontwikkelen voor kwaliteitsjaarverslagen die het geven van inzicht in de resultaten van het kwaliteitsbeleid als uitgangspunt hebben.

In de publicatie Kwaliteit verantwoord. Naar een standaard voor kwaliteitsjaarverslagen staan deze richtlijnen beschreven. Het rapport gaat niet alleen in op de vraag aan welke eisen de inhoud en de vorm van het kwaliteitsjaarverslag moet voldoen. Ook de vormgeving van het kwaliteitsjaarverslag (van belang voor de systematiek) en de voorwaarden waaronder de ontwikkelde standaard voor kwaliteitsjaarverslagen geïmplementeerd kan worden, komen aan bod.
De standaard is langs drie wegen getoetst. De standaard is inhoudelijk getoetst door de leden van een expertcommissie, waarin de betrokken partijen vertegenwoordigd waren. De standaard is in de praktijk getoetst aan de praktijksituatie van vijf instelllingen in de gezondheidszorg. Ook is door de onderzoekers de standaard getoetst aan de eisen die door de commissie terugdringing administratieve lasten zorgsector (commissie de Beer) zijn opgesteld. Deze standaard beperkt zich tot de meest essentiële informatie die in het kwaliteitsjaarverslag een plaats zou moeten krijgen.
De standaard is beschikbaar op de site van het Verwey-Jonker Instituut door op samenvatting te klikken.