Diversiteit

Culturele diversiteit in het onderwijs

 

Dr. Rally Rijkschroeff

Het maatschappelijk debat ‘Full Color’

Op 29 november 2002 vond in Utrecht het Maatschappelijk debat Full Color plaats over de instroom van etnische minderheden in het onderwijs. Het debat wordt georganiseerd door het platform van werkgevers en werknemers in de onderwijssector.
Het Verwey-Jonker Instituut heeft ter voorbereiding van het debat een verkenning uitgevoerd naar het lokale en landelijke maatschappelijk draagvlak. De inzet is op lokaal en landelijk niveau een ‘profijtelijke’ maatschappelijke coalitie te realiseren, die als hefboom werkt op de instroom van etnische minderheden in het onderwijs.
Dit heeft in Zwolle geleid tot het sluiten van een convenant. Partners van de maatschappelijke coalitie in Zwolle zijn de scholen voor het primair onderwijs, de PABO’s, de inspectie voor het primair onderwijs en de gemeente Zwolle. De convenantpartners zijn onder meer overeengekomen dat de Zwolse scholen per 1 augustus 2004 beschikken over een beleidsplan Intercultureel Personeelsbeleid. Zij willen de instroom van allochtone werknemers in het primaire onderwijs elk jaar zodanig laten stijgen dat het personeelsbestand in 2010 een afspiegeling van de Zwolse bevolking vormt. Tijdens het landelijke debat in november 2002 is de mogelijkheid van een landelijke maatschappelijke coalitie verkend.