Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Geïntegreerde lokale projecten allochtone ouderen


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Jan Foolen, Drs. Ad Raspe, Leo Willems

1997

ISBN 90-71973-71-9
147 pag. € 9,50

De kloof tussen vraag en aanbod in de dienstverlening aan allochtone ouderen moet gedicht, laat het kabinet begin jaren negentig weten. Het opzetten van voorbeeldprojecten wordt een speerpunt van beleid.
In vier steden -Amsterdam (stadsdeel de Baarsjes), Arnhem (Noord), Den Haag (Transvaalkwartier),en Breda- experimenteren lokale actoren in 1996 en 1997 met een geïntegreerde aanpak in zogenaamde WIN-projecten (Waardig oud worden In Nederland). Met de behoeften van allochtone ouderen als uitgangspunt moeten voorzieningen hun diensten hierop afstemmen.
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) speelt een stimulerende en intermediaire rol bij de planvorming en uitvoering van deze voorbeeldprojecten.
Op verzoek van de Directie Ouderenbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) evalueert het Verwey-Jonker Instituut eind 1996 en voorjaar 1997 de projecten.
Deze tussenevaluatie laat zien hoe de projecten zich ontwikkelen. Niet alleen de voortgang van de voorgenomen acties maar juist ook het proces dat de projecten doormaken, staat centraal in Geïntegreerde lokale projecten allochtone ouderen. Uit de startblokken komen.