Diversiteit

Onderwijsvoorlichting: incidenteel of structureel?

Deze publicatie is helaas uitverkocht

C.W. Gelauff-Hanzon, E.A. Bouwer

1996

ISBN 90-74410-09-x
141 pag. € 17,-

Analyse van projecten voor allochtone ouders en leerlingen

PEWA rapport 5

Na een periode waarin de PEWA aandacht schonk aan voorschoolse projecten heeft zij eind 1993 prioriteit gegeven aan de bestudering van buitenschoolse educatieve projecten voor alloch-tone leerlingen in de leeftijd van tien tot achttien jaar en voor ouders met kinderen in deze leeftijdsgroep. Daarbij is gekozen voor twee thema's:
a. kennis en oriëntatie van ouders en leerlingen ten aanzien van onderwijs en beroep;
b. de wijze waarop schoolgaande kinderen vanuit het gezin ondersteund en gestimuleerd worden in hun schoolloopbaan.
Het rapport van Gelauff-Hanzon en Bouwer behandelt het eerste thema.
In het rapport wordt een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk ten behoeve van kwaliteitsverbetering van projecten en ten behoeve van beleid en onderzoek. Zij bevat zowel een literatuurstudie als een projectanaly-se. Er worden projecten geanalyseerd die in een eerder stadium door PEWA geïnventariseerd en beschreven zijn in de brochure Een wereld gaat open: projecten voor allochtone ouders en leerlingen ter oriëntatie op onderwijs en beroep. De analyse heeft betrekking op de opzet, de uitvoering en de organisatie van de projecten.
Daarnaast worden in het rapport drie soorten projecten nader geanalyseerd, te weten projecten met doelstellingen op het gebied van:
1. communicatie tussen school en ouders;
2. algemene onderwijsvoorlichting
3. studie- en beroepskeuzevoorlichting.
Het doel van het rapport is een stand van zaken ten aanzien van deze buitenschoolse projecten weer te geven.