Buurten

Potentie wijkteams jeugd voor effectievere zorg

Positieve geluiden over Amsterdamse proeftuinen

UTRECHT/AMSTERDAM, 7 januari 2015

Het op lokaal niveau werken met ouder- en kindteams creëert voorwaarden voor het effectiever bieden van (jeugd)hulp. Dit is de voornaamste conclusie van een meta-analyse van de proeftuinen Om het kind in Amsterdam. In de proeftuinen is in verschillende delen in de stad gewerkt met een ouder- en kindteam. Amsterdam streeft, in het kader van de decentralisatie, naar een betere en kostenefficiëntere jeugdzorg. Het Verwey-Jonker Instituut en Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam voerden het onderzoek in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) uit.

Realistische doelstellingen

Voor de analyse is er gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals een onderzoek naar dertig concrete casussen en een enquête onder ouder- en kind adviseurs (oka’s). Hoewel het lastig is om concrete uitspraken te doen over het effect van de aanpak, hoofdzakelijk omdat de aanpak pas sinds kort is geïmplementeerd, kan wel vastgesteld worden dat de vooraf gestelde doelstellingen van de gemeente realistisch zijn.

Vertrouwensrelatie

De werkwijze van de teams voldoet aan een flink aantal voorwaarden die nodig zijn om het doel van betere en kostenefficiëntere zorg te bereiken. De teams bieden laagdrempelige ondersteuning op locaties dichtbij ouders en jeugdigen en verwijzen snel door als er meer hulp nodig is. De ruimere tijd en professionele ruimte die deze adviseurs hebben, worden als zeer positief ervaren. Deze factoren maken het mogelijk om meer dan in de oude situatie in te zetten op de vertrouwensrelatie met cliënten. Voor het kunnen boeken van positieve resultaten is een vertrouwensrelatie een belangrijke voorwaarde. De transitiefase waarin het jeugdstelsel zich bevindt vormt echter een belemmering. Veel partijen zijn nog niet op de hoogte van het bestaan en functioneren van de oka’s.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Suzan Koçak, communicatiemedewerker Verwey-Jonker Instituut, via 030-2303247 of skocak@verwey-jonker.nl.