Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Presentatie onderzoeksresultaten Kantelen in Nieuwegein

Woensdag 18 april

De gemeente Nieuwegein is één van de pilotgemeenten in het VNG-project De Kanteling in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met De Kanteling wil de gemeente de stap maken van het denken in rechten naar het denken in resultaten. Doel van De Kanteling is om vanuit een andere benadering inwoners met een beperking betere kansen te bieden om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf het Verwey-Jonker Instituut opdracht om onderzoek te doen naar de ontwikkelingen rondom De Kanteling in Nieuwegein. Tijdens een raadsinformatieavond op woensdag 18 april worden de resultaten van dit onderzoek en aanbevelingen gepresenteerd. Tweede Kamerlid Eeke van der Veen (PvdA) neemt het rapport in ontvangst. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn

Zelfredzaamheid inwoners versterken

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht wat in 2011 de concrete situatie was in Nieuwegein ten aanzien van De Kanteling. De vraag die centraal stond in het onderzoek is of Nieuwegein met de gekantelde werkwijze erin slaagt om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. Het Instituut onderzocht onder andere wat er nodig is om de zelfredzaamheid van inwoners te versterken, welke rol dit van samenwerkende professionals en vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en zorg vraagt, welke voorzieningen al aanwezig zijn en welke verschuivingen of innovaties nog nodig zijn. Het onderzoek biedt handvatten om in de verdere ontwikkeling van gebiedsgericht werken in samenwerking met maatschappelijke partners op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg invulling te geven.

Relatie decentralisatie Awbz en jeugdzorg

Het onderzoek is in Nieuwegein uitgevoerd, omdat Nieuwegein pilotgemeente is voor De Kanteling en ook andere gemeenten kunnen leren van de wijze waarop daar in Nieuwegein invulling aan gegeven wordt. De invulling van De Kanteling, uitgaan van eigen kracht van inwoners, wat mensen wél kunnen, inzet van het sociale netwerk, samenwerking tussen professionals en vrijwilligers en het leveren van individueel maatwerk is ook de lijn van andere vraagstukken zoals de decentralisatie van de Awbz per 1 januari 2013 en de toekomst van de zorg. In februari is in Nieuwegein aan Tweede-Kamerlid Tamara Venrooy (VVD, woordvoerder Awbz en Wmo) de handreiking welzijn op recept gepresenteerd. Die beoogt voor de gezondheidszorg dezelfde beweging als voor De Kanteling in de Wmo.

Pers is van harte uitgenodigd om bij de presentatie van de onderzoeksresultaten Kantelen in Nieuwegein en overhandiging van het rapport aanwezig te zijn. Dit vindt plaats op woensdag 18 april om 21.15 uur in de raadzaal van het stadshuis tijdens een raadsinformatieavond over de decentralisatie van de Awbz.

Meer informatie:

Ida Linse, Communicatieadviseur Verwey-Jonker Instituut: ilinse@verwey-jonker.nl. T = (030) 230 07 99.