Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Armoedeteams succesvol bij activering minima

Utrecht, 16 februari 2012

De Samen Tegen Armoede-teams (STA-teams) hebben succes geboekt bij diverse minimahuishoudens in Roosendaal. Minima zijn vaak moeilijk bereikbaar voor gemeenten, welzijnswerk en uitkeringsinstanties. De STA-teams brachten daar verandering in. Deze teams bestaan uit ex-bijstandsgerechtigden die bij gezinnen met een minimuminkomen langsgaan om ze sociaal te activeren en te helpen meer deel te nemen aan de maatschappij. Ook proberen ze het niet-gebruik van sociale voorzieningen, waar veel minima recht op hebben, terug te dringen. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde dit project in het rapport Mooi werk met minima en brengt daarmee de opbrengsten in kaart.

Het project liep van 2009 tot 2011 en per jaar hebben de STA-teams 440 huishoudens bereikt. Voor een derde van deze huishoudens maakte STA participatieplannen en meer dan tweederde van deze deelnemers heeft een stap gemaakt naar een actiever leven. Bijvoorbeeld door hobbys op te pakken of geld voor de schoolspullen van kinderen te regelen. Voor een aantal huishoudens maakte het bezoek van het STA-team nog tastbaarder het verschil. De teamleden realiseerden bij deze minimagezinnen inkomensverbetering, de gezinnen voelden zich gehoord en deden meer mee met de maatschappij. Daarnaast is de informatie die de STA-aanpak uit de dagelijkse praktijk oplevert van grote waarde voor toekomstige beleidsvorming. Wethouder Kees Jongmans, gemeente Roosendaal: 'De lessen van de STA-teams kunnen bruikbaar zijn bij de verdere uitvoering van ons minimabeleid en vooral ook bij de implementatie van de wet Werken naar vermogen.'

Werkende armen

Opvallend is dat een groot deel van de bezochte huishoudens niet afhankelijk is van een bijstandsuitkering, maar tot de categorie arbeidsongeschikten of werkende armen behoort. Deze working poor zijn fulltime aan het werk, maar leven vanwege hun lage inkomen toch op of onder de armoedegrens. Ongeveer de helft van de huishoudens die STA heeft kunnen helpen met een participatieplan, is van Nederlandse afkomst. De andere helft heeft een andere etnische achtergrond; in Roosendaal zijn vooral veel Turkse huishoudens bereikt.

Vernieuwend onderzoek

Interventies om armoede te bestrijden en maatschappelijke participatie te bevorderen, worden nauwelijks geëvalueerd op resultaat. In opdracht van de gemeente Roosendaal voerde het Verwey-Jonker Instituut voor het eerst zo'n grote evaluatie uit. Twee jaar lang volgde het instituut de aanpak en deed metingen naar tevredenheid en resultaat bij de betrokkenen: bij de STA-teamleden die het project uitvoerden, en bij de mensen in de huishoudens die STA had bezocht. Uit het onderzoek blijkt dat vooral kinderen en alleenstaande moeders veel baat hebben bij de STA-aanpak. Bij zieke en oudere minima is het moeilijker om activering te bewerkstelligen. De STA-teamleden zelf waren trots op hun werk en soms leidde de ervaring binnen STA naar een andere betaalde baan.

Meer informatie

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Communicatie van het Verwey-Jonker Instituut: 030 230 07 99.

Gegevens over de publicatie

Titel: Mooi werk met minima. Sociale activering en participatiebevordering door de STA-teams in Roosendaal 2009-2011
Auteurs: Marian van der Klein, Diane Bulsink, Fabian Dekker & Marie-Christine van Dongen
Uitgave: Verwey-Jonker Instituut (2012)