Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Kom naar de KIS-jaarbijeenkomst: Samen werken, samen leven

29 maart 2018

Werk leidt tot ontplooiing en ontmoeting. En werk kun je opvatten als de motor voor de integratie en participatie van vluchtelingen en andere nieuwkomers en van alle burgers in Nederland. Wat is voor succesvol samenleven nog meer nodig? Wat zijn succesfactoren, wat zijn belemmeringen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens onze jaarbijeenkomst Samen werken, samen leven op 14 mei 2018 in The Student Hotel in Den Haag.

We delen die middag graag met u de kennis die we het afgelopen jaar hebben opgedaan rond de thema’s werk, participatie en inclusie. We presenteren en delen met u het Jaarbericht van KIS 2017. Daarnaast laten wij ons op onze beurt graag inspireren door de expertise van onze samenwerkingspartners. Zodat we ons gezamenlijk kunnen buigen over nog op te lossen vraagstukken en uitdagingen.

Let op: de bijeenkomst is inmiddels vol. Als u zich aanmeldt, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Klik hier om direct aan te melden

Programma

12:30 uur Inloop/ontvangst met sandwiches, koffie en thee en fris
13:00 uur Welkom door dagvoorzitter Tanja Jadnanansing, programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen Albeda College Rotterdam.
13:05 uur Inleiding door Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en innovatie Movisie/KIS aangevuld met KIS-producten in de spotlights: activiteit, resultaat, impact. Wat leren we hiervan?
13:30 uur Een gesprek over het thema met Michaël van Straalen (adviseur MKB Nederland, voormalig voorzitter), een expert/ervaringsdeskundige die het werknemersperspectief belicht en met de zaal.
14:00 uur Presentatie essay Samen werken en samen leven; over arbeid, Identiteit en participatie. Door Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut/KIS. Aanbieding Jaarbericht KIS aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
14:15 uur Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees.
14:30 uur Pauze
15:15 uur Start workshops (zie onder voor de onderwerpen)
16:30 uur Borrel, hapjes, netwerken en informele ontmoeting

Waar en wanneer?

Maandag 14 mei 2018
12.30 tot 17.00 uur
The Student Hotel in Den Haag

Aanmelden

Deelname is gratis, aanmelden wel verplicht. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, meldt u zich dan tijdig af via trainingsbureau@movisie.nl. Bij afwezigheid zonder afmelding worden administratiekosten ad € 25,- in rekening gebracht.

Workshops

  • Workshop 1: Hoe verbeter je de mogelijkheden op werk voor jonge vluchtelingen en andere nieuwkomers?

Welke werkzame elementen zijn er als het gaat om arbeidsparticipatie van jongeren met een migratieachtergrond? Welke good practices helpen bij toeleiding naar onderwijs of arbeidsmarkt voor nieuwkomers? In deze workshop bespreken we goede voorbeelden en wisselen we praktijkkennis uit. Aan de hand van de ervaringen uit de GR (gemeenschappelijke regeling) Drechtsteden en een jongere die meegedaan heeft aan de interventie K!X Works, bespreken we goede voorbeelden die u kunt toepassen in uw praktijk.
Workshopleiders: Jamal Chrifi (projectleider KIS), Ikram Taouanza (onderzoeker KIS) en Anneke Boven (regiocoördinator vluchtelingen bij Divosa)

  • Workshop 2: Hoe ga je om morele dilemma’s op de werkvloer?

Een divers personeelsbestand biedt kansen. Werkgevers uit de publieke en private sector kunnen zo bijvoorbeeld beter aansluiten bij de vraag van verschillende klantengroepen. In de praktijk kan diversiteit op de werkvloer ook tot lastige kwesties en onderlinge spanningen leiden. Het is belangrijk dat dit bespreekbaar is en dat met elkaar gezocht wordt naar passende omgangsvormen en gezamenlijke afspraken. KIS ontwikkelde hiervoor een workshop die bij Het Interlokaal & Tandem (welzijnsorganisatie in Nijmegen) momenteel breed wordt aangeboden ‘De casussen zetten je aan het denken. Je wordt je bewust van je eigen handelen. In de praktijk doe je veel op gevoel. Het zou goed zijn om hier veel meer over na te denken en het over gemeenschappelijke uitgangspunten te hebben'. In deze workshop vertelt Het Interlokaal & Tandem over waarom zij deze workshop in hun teams aanbieden en wat de opbrengsten zijn. En we bieden u als deelnemer ter kennismaking een verkorte versie hiervan aan. 
Workshopleiders: Sahar Noor/Annemarie van Hinsberg (Movisie/KIS) en een medewerker van Het Interlokaal en Tandem Welzijn Nijmegen

  • Workshop 3: Zinvolle stappen naar werk voor vluchtelingen via vrijwilligerswerk

Vluchtelingen (statushouders) die zo snel mogelijk aan het werk gaan, dat is het streven. Maar een snelle toeleiding naar een reguliere baan is in de praktijk niet eenvoudig. Daarom wordt er vaak naar andere mogelijkheden gezocht: vrijwilligerswerk, stages en werkervaringsplekken. De vraag die centraal staat in deze workshop: hoe organiseer je het zo dat deze vormen van werkend leren regulier werk ook daadwerkelijk een stap dichterbij brengen? Daarbij illustreren wij hoe je werkend leren in praktijk kan brengen. Ook gaan we met elkaar in gesprek: hoe zinvol is werkend leren als stap naar werk?
Workshopleiders: Marijke Booijink en Monique Stavenuiter (onderzoekers KIS)

  • Workshop 4: Hoe voorkom je discriminatie op de werkvloer?

Een organisatie waarin niet gediscrimineerd wordt en waarin klanten, cliënten of patiënten zonder vooroordelen tegemoet worden getreden: hoe zorg je daarvoor? Honderden wetenschappelijke studies geven aanwijzingen over wat wel en wat niet werkt in het verminderen van vooroordelen en stereotypen en deze kennis is bruikbaar voor de werkvloer. In deze workshop bespreken we de resultaten aan de hand van een quiz. Ook staan we stil bij voorbeelden van discriminatie uit de dagelijkse praktijk: een aantal voorbeelden worden toegelicht door experts Tikho Ong en Delilah Sarmo van Radar in Rotterdam. Deze workshop is voor iedereen die nieuwsgierig is naar hoe we effectief discriminatie kunnen bestrijden.
Workshopleiders: Hanneke Felten (onderzoeker en projectleider bij Movisie/KIS), Tikho Ong (coördinator preventie bij Radar in Rotterdam en senior trainer) en Delilah Sarmo (trainer en preventiemedewerker bij Radar)

  • Workshop 5: Meer vrouwelijke statushouders aan het werk: wat is er nodig?

Recent onderzoek van KIS heeft dit onderwerp op de kaart gezet: het blijkt dat de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders sterk achter blijft op die van mannen. Mannelijke vluchtelingen zijn vaak al iets langer in Nederland dan hun nareizende partner. Daardoor zijn zij al verder in hun integratietraject. Bovendien heeft een deel van de vrouwelijke vluchtelingen geen werkervaring in het land van herkomst maar wel de zorg voor een jong gezin. Gemeenten richten zich daarom meer op mannelijke dan op vrouwelijke vluchtelingen. Zodra de man werk heeft, stopt de uitkering en dus ook de begeleiding vanuit de gemeente. Het gevolg is dat de vrouwen een achterstand houden op de arbeidsmarkt. Ze bouwen geen netwerk op en komen in een isolement. Als vrouwen eenmaal uit beeld zijn, is het moeilijk hen weer te bereiken en wordt de kans om hen aan werk of scholing te helpen steeds kleiner. In deze workshop verkennen we graag met u wat er gedaan moet worden om de arbeidstoeleiding van vrouwelijke vluchtelingen te verbeteren.
Workshopleiders: Marjan de Gruijter (themacoördinator nieuwe migratie KIS), Inge Razenberg (onderzoeker KIS) en een medewerker van Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis (onder voorbehoud)

  • Workshop 6: Hoe werk je diversiteitsproof in zorg en welzijn?

Actueel onderzoek laat zien dat wijkteams burgers met een migratieachtergrond niet optimaal bereiken en dat de ondersteuning en zorg niet altijd goed aansluiten bij de behoeften. In deze interactieve workshop presenteert KIS een diversiteitskader dat we onlangs hebben ontwikkeld. Dit kader bevat praktische tips en concrete bouwstenen om diversiteitsproof te kunnen werken. Diversiteitsproof werken gaat natuurlijk niet vanzelf. Er is tijd en aandacht nodig en de druk op wijkteams is groot. Op welke manier kunnen we vooruitgang boeken en wat is daarvoor nodig? In de workshop gaan medewerkers van de gemeente Den Haag en de wijkteams in op de rol van verschillende actoren en op de vraag welke hindernissen genomen moeten worden. Vervolgens gaan wij met elkaar op zoek naar concrete aanknopingspunten voor de lokale praktijk.
Workshopleiders: Hans Bellaart (senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut en coördinator portaal KIS, via het portaal kunnen derden bij KIS maatschappelijk vraagstukken over diversiteit en integratie laten onderzoeken) en Belinda Bantje (beleidsmedewerker Integratiebeleid gemeente Den Haag) met een collega.

  • Workshop 7: Schurende waarden in het onderwijs en op de werkvloer

Met enige regelmaat worden in de media problemen of conflicten gesignaleerd rond botsende waarden, normen en gedragingen. Deze zijn meestal religieus geïnspireerd. Denk aan religieuze kleding, geen handen willen schudden, de vraag naar gebedsruimtes of vrije dagen bijvoorbeeld in verband met het Suikerfeest. KIS voerde een verkennende studie uit naar de aard van deze problemen op scholen in bedrijven. Daarbij stelden we de vraag: hoe ga je als betrokkene daarmee om? Daarnaast voerden we gesprekken met vooraanstaande denkers op het terrein van religie en rechtsstaat (Paul Cliteur, Maurice Adams, Maurits Berger, Abdulwahid van Bommel en Rafik Dahman). Op grond daarvan onderscheidden we vijf theoretische posities in het debat - deze legden we naast de praktijkervaringen. We gaan graag met u in gesprek over de resultaten van onze studie en over uw ervaringen met schurende waarden, normen en gedragingen. We achten de discussie daarover onvermijdelijk vanuit een oogpunt van diversiteit en inclusiviteit.
Workshopleiders: Hans Boutellier (wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut/KIS), Suzan de Winter, Mehmet Day (onderzoekers KIS) en Ahmed Hamdi (programmaleider KIS)

  • Workshop 8: Ruimte bieden aan het stille midden: hoe doen we dat?

De beeldvorming over nieuwkomers en het gepolariseerde debat over de diverse samenleving bepalen voor een deel de ruimte voor participatie. In deze workshop willen we van gedachten wisselen over oplossingen: hoe raken we uit die klem? We gaan daarbij in op de volgende vragen: welke vormen van polarisatie zijn er en wat zijn hiervan de oorzaken? Hoe kun je tijdiger en beter spanningen en weerstanden omtrent multicultureel samenleven in beeld krijgen? Hoe pleeg je interventies voordat spanningen ontstaan? Hoe kun je bezorgde / boze burgers het beste aanspreken / benaderen? Hoe kun je daarbij ruimte bieden aan het stille midden en het midden versterken? Welke interessante en veelbelovende interventies en initiatieven zijn er? Wat zijn good practices in andere gemeenten?
Workshopleider: Ron van Wonderen (onderzoeker KIS)