Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Evaluatie invoering Wet Passend Onderwijs

22 juni 2017

Scholen zijn sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs zelf verantwoordelijk om leerlingen die extra aandacht nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de invoering van passend onderwijs op beleids- en praktijkaspecten evalueren door een onderzoeksconsortium. Dit consortium staat onder leiding van het Kohnstamm Instituut. Meer informatie over deze evaluatie vindt u hier.

Op verzoek van het NRO voerde dr. Rob Gilsing van het Verwey-Jonker Instituut een tussenevaluatie van dit NRO-programma uit. De tussenevaluatie bevat aanbevelingen voor het NRO, op basis waarvan het evaluatieprogramma verbeterd kan worden. Het programma loopt door tot en met 2020.

De tussenevaluatie is tegelijk met de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs van het ministerie van het OCW aan de Tweede Kamer aangeboden. Op dinsdag 27 juni, van 16.30 tot 18.00 uur, geeft het NRO de Tweede Kamer een technische briefing van de onderzoeksresultaten. Deze briefing zal te volgen zijn via een livestream.