Vacature lid Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Blik op Werk 2017

Inleiding

Vanwege het vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht is de stichting Blik op Werk op zoek naar een nieuw lid.

Blik op Werk

Blik op Werk staat voor kwaliteit. De Stichting Blik op Werk toetst de kwaliteit van een groot aantal re-integratiebedrijven, arbodiensten, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en loopbaancoaches via het Blik op Werk Keurmerk en het centraal tevredenheidsonderzoek. Ook voert de Stichting Blik op Werk de Work Ability Index (WAI) uit. Met de WAI wordt het werkvermogen van werknemers gemeten. Tevens beheert de stichting een aantal methodieken die samenhangen met de WAI.
Stichting Blik op Werk is door een samenwerkingsverband opgericht in 2006. Hieraan namen deel: branche-organisaties, Landelijke Cliënten Raad, MBO-raad, UWV, VNG en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Bestuursmodel

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie,
 • de organisatie, haar performance en arbeidsklimaat,
 • het functioneren en handelen van het Raad van Bestuur (bestuur), 
 • belangrijke externe ontwikkelingen, het contact met de belangrijkste stakeholders,
 • de externe reputatie,
 • het beoordelen van de financiën, interne risicobeheersings- en controlesystemen,
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuur en optreden als klankbord,
 • het nemen van in statuten en reglementen toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische - en investeringsbeslissingen,
 • het functioneren als werkgever voor het bestuur en het uitoefenen van de statutair voorgeschreven taken inzake het houden van toezicht.

Samenstelling raad van toezicht

 • Ten minste één lid heeft financiële kennis en inzicht en kennis van subsidieregelingen en de wetgeving rond zorg en re-integratie. 
 • Ten minste één lid heeft kennis van organisaties en P&O-management.
 • Ten minste één lid heeft kennis van het werkveld, waaronder onderwijs in Nederlands als tweede taal en inburgering, arbo-wetgeving en van diversiteit.
 • Alle leden van de Raad hebben ervaring met besturen en leidinggeven en hebben werkervaring in organisaties met een maatschappelijk relevante opdracht.
 • De raadsleden hebben voldoende tijd en gelegenheid om ten minste alle vergaderingen 4-6 maal per jaar bij te wonen. 
 • De raadsleden hebben inzicht in en ervaring met het verschil tussen besturen en toezicht houden. Overigens kunnen bepaalde kennisgebieden in één lid samenvallen. 
 • Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk.

Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:

 • Personen van een instelling of bedrijf dat zakelijke banden heeft met Blik op Werk en/of zelf actief is in het leveren van dienstverlening.
 • Personen in dienst van een overheidsinstelling die belast is met inspectie (inclusief ministerie van SZW). 
 • Toezichthouders met een structureel tegenstrijdig belang.
 • Familieleden in de eerste of tweede graad of in duurzame samenleving levend met een personeelslid of de leden van het bestuur van de stichting.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met een eenmalige herbenoemingsmogelijkheid. De bezoldiging is een onkostenvergoeding gelijk aan de hoogte van de onkostenvergoeding van commissieleden van de SER.

Algemeen profiel Raad van Toezicht leden

Alle leden van de Raad van Toezicht beschikken in ieder geval over de volgende kenmerken:

 • Ruime professionele ervaring op eindverantwoordelijkheidsniveau, zijn maatschappelijk of binnen hun vakgebied bekend en van onbesproken gedrag.
 • Affiniteit met het werkveld en de doelstelling van de stichting.
 • Richten zich bij de vervulling van hun taak primair op het belang van de stichting met in het achterhoofd de maatschappelijke belangen. 
 • De leden dienen in staat te zijn autonoom te functioneren ten behoeve van de stichting en onafhankelijk van (de specifieke belangen van) een partij, groepering of stroming.
 • Beschikken over ervaring als toezichthouder.
 • Zijn mede verantwoordelijk voor het beleid; zijn daarop aanspreekbaar en leggen het beleid uit en verdedigen dat waar gewenst.
 • Nemen de belangen van alle betrokkenen op een evenwichtige manier mee.
 • Zijn in staat tot zelfreflectie ten opzichte van het functioneren van het bestuur als geheel als ook ten opzichte van het eigen functioneren. 
 • Zijn communicatief vaardig.

Voor de huidige vacature wordt gezocht naar een toezichthouder met:

 • Profiel financiën
 • Binding met werknemers, bijvoorbeeld door een functie bij een vakbond of lid van een medezeggenschapsraad.

Bij interesse in deze vacature kunt u mailen naar 

info@blikopwerk.nl

, t.a.v. Agnes Spierenburg.

Een eerlijke kans op gezond werk

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut.
Lees meer over wat we doen

Actueel


een voorbeeld van weer aan het  werk.

Blik op werk Webwinkel

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?