Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Programma's en methodieken

Ons instituut ontwikkelt eigen methodieken en heeft de regie over verschillende programma's:

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Dit samenwerkingsverband met Movisie wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in ieder geval tot en met 2017. Het programma is een van de grootste programma’s van ons instituut. We doen onderzoek, adviseren en bieden praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. We staan ook open voor vragen, signalen en meningen en formuleren daar naar beste vermogen een antwoord op. Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. Alle lopende projecten en opgedane kennis zijn terug te lezen op www.kis.nl.
Neem voor meer informatie contact op met Marjan de Gruijter.

Geweld & veiligheid binnen gezinnen

Onderzoek naar geweld en veiligheid binnen gezinnen is één van de expertises van het Verwey-Jonker Instituut. Binnen dit onderzoeksgebied richten onze onderzoekers zich op diverse thema’s zoals preventie, hulpverlening en opvang (interventie), bescherming en straffen, Europese initiatieven en netwerksamenwerking. Het gezin en de dynamiek tussen ouders en kinderen staan centraal, dat wil zeggen dat er aandacht is voor de perspectieven en posities (slachtoffer en dader) van de verschillende gezinsleden (kinderen, moeder, vader en andere betrokkenen).
Neem voor meer informatie contact op met Prof. Dr. Majone Steketee of met Mr. Dr. Katinka Lünnemann

Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA)

Het instituut voert de regie over het KeTJA-programma dat in 2016 de Kenniswerkplaats Tienplus (sinds 2009 actief) opvolgde. Binnen deze programma’s werd en wordt, vaak in samenwerking met anderen, wetenschappelijk en praktijkonderzoek gedaan naar opvoedondersteuning in Amsterdam. KeTJA biedt een online kennisportaal waarbij professionals, beleidsmakers, vrijwilligers en ook de ouders en jeugd zelf uit de regio Amsterdam vragen kunnen stellen over het functioneren van het nieuwe jeugdstelsel. Daarnaast bevat het programma twee projecten: de doorontwikkeling van de methodiek van het Ouder- en Kind Team (OKT) via formulering van centrale werkprincipes, en ondersteuning van het lerende systeem van het OKT. Dit programma wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam en ZonMW en loopt door tot 2019.
Neem voor meer informatie contact op met Marjolijn Distelbrink.

Expertiselab Veiligheid & Veerkracht

Dit expertiselab is een initiatief van het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Verwey-Jonker Instituut. Het bestaat uit een netwerk van organisaties. Academici ontwikkelen in co-creatie met professionals in het veiligheidsveld kennis gericht op de versterking van de lokale en regionale veiligheid. Dat gaat over onderwerpen als veiligheidsbeleving, ondermijning, veiligheidsnetwerken, handhavingsarrangementen, wijkpolitie, huiselijk geweld, radicalisering en spanningen in wijken. Het programma ontwikkelt niet alleen kennis op eigen initiatief. Het heeft ook een portaalfunctie in ontwikkeling waar kennis ter beschikking wordt gesteld en waar vragen, in samenwerking met het CCV, snel en adequaat worden beantwoord.
Neem voor meer informatie contact op met Hans Boutellier of Jolijn Broekhuizen.

PAja!

Deze methodiek is door ons instituut zelf ontwikkeld. Met PAja! kunnen cliënten in opvang-, zorg en welzijnsvoorzieningen hun eigen voorzieningen beoordelen. De cliënten verrichten zelf onderzoek en interviewen onder meer medecliënten over hun ervaringen. Het instituut begeleidt hen, analyseert de uitkomsten en schrijft de rapportage. De ontdekte verbeterpunten worden, in samenspraak met de leidinggevenden, verwerkt in een plan en vervolgens waar mogelijk doorgevoerd.
Neem voor meer informatie contact op met Diane Bulsink.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse 

In het sociale domein wordt er steeds meer, extra aangejaagd door de transitie en decentralisaties, gekeken naar de maatschappelijke kosten en baten van een aanpak (interventies, programma’s, projecten of beleidswijzigingen). Wat levert een interventie precies op en voor wie? Wat leidt er nu toe dat een bepaalde aanpak succesvol is en hoe kan een aanpak zo worden geoptimaliseerd dat cliënten beter worden geholpen en ook nog eens tegen lagere kosten? Met behulp van kosten-batenanalyse en verwante analyse kunnen er betere besluiten over investeringen worden genomen. In deze analyses wordt telkens gekeken naar welke resultaten zijn behaald met een bepaalde aanpak en tegen welke kosten en wordt dit vergeleken met de resultaten en kosten van de meest waarschijnlijke alternatieve aanpak. Naast directe financiële aspecten wordt hierbij nadrukkelijk ook rekening gehouden met maatschappelijke effecten en kosten.
Voor een dergelijke analyse kan gebruik gemaakt worden van verschillende instrumenten, bijvoorbeeld MKBA, EffectenArena, Effectencalculator en de expert elicitation. Neem voor meer informatie contact op met Ahmed Hamdi of lees verder op de aparte subpagina.